Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski plačilni nalog

Gibraltar

Vsebino zagotavlja
Gibraltar

Sodni postopek v Gibraltarju urejajo Pravila o civilnem postopku iz leta 1998 (Civil Procedure Rules 1998) in dopolnilna navodila. Uporaba Pravil o civilnem postopku, ki se uporablja v Angliji in Walesu (s spremembami), je določena s pravili vrhovnega sodišča iz leta 2000.


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Sodišče, ki bo pristojno za izdajanje evropskega plačilnega naloga v Gibraltarju, je vrhovno sodišče (Supreme Court).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Vlogo za ponovno proučitev v skladu s členom 20 v Gibraltarju je treba predložiti v skladu z delom 23 Pravil o civilnem postopku (Part 23 of the Civil Procedure Rules).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Način sporočanja, sprejemljiv v Gibraltarju za namene sprožitve postopka za izdajo evropskega plačilnega naloga, je po pošti (zaradi sodne takse, potrebne za začetek postopka).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Uradni jezik, ki je sprejemljiv v skladu s členom 21(2)(b), je angleščina.

Zadnja posodobitev: 29/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.