Evropski plačilni nalog

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajanje plačilnih nalogov je pristojen: za zahtevke, ki so v pristojnosti okrožnega sodišča, tj. terjatve, ki ne presegajo dvajset tisoč (20 000) EUR, sodnik okrožnega sodišča; za zahtevke, ki presegajo dvajset tisoč (20 000) EUR, sodnik enočlanskega sodišča prve stopnje.

Sodnik okrožnega sodišča je pristojen za izdajo plačilnih nalogov, povezanih s spori, ki izhajajo iz najemnih pogodb, če dogovorjena mesečna najemnina ne presega šeststo (600) EUR.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve se sproži z vložitvijo pritožbe zoper plačilni nalog sodniku okrožnega sodišča oziroma sodniku enočlanskega sodišča prve stopnje, ki je plačilni nalog izdal, in ta nato odloči o pritožbi.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Sredstvo komuniciranja, ki je sprejemljivo v zvezi s postopkom za evropski plačilni nalog in dostopno na vseh grških sodiščih, je standardni obrazec iz Priloge I k Uredbi, ki ga mora vložiti stranka ali njen pooblaščeni zastopnik.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Samo grški jezik je sprejemljiv.

Zadnja posodobitev: 01/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.