Evropski plačilni nalog

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga bo pristojno glavno sodišče (High Court).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Za ponovno proučitev je pristojno glavno sodišče (High Court).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Pošta in telefaks.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Irščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 06/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.