Evropski plačilni nalog

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

V zvezi s podatki, ki so jih morale države članice v skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropski komisiji poslati do 12. junija 2008, je priložena preglednica, ki prikazuje povezavo med italijanskimi določbami in določbami Skupnosti.

Poudariti je treba, da so se v skladu s členom 2(2)(d) Uredbe upoštevali zahtevki, ki izhajajo iz nepogodbenih obveznosti.

Kar zadeva člen 29(1)(b), se zdi potrebno razlikovati med primeri iz člena 20(1) in tistimi iz člena 20(2), saj se prvi odstavek nanaša na vrnitev v prejšnje stanje zaradi izteka roka, kadar krivde zanj ni mogoče pripisati toženi stranki, člen 20(2) pa se uporablja, kadar je bil plačilni nalog očitno napačno izdan, ali v drugih izjemnih okoliščinah, kot je namerno ravnanje stranke.

V prvem sklopu primerov se zadevna zakonodaja nanaša na prepozne ugovore zoper plačilne naloge, ki jih določa člen 650 italijanskega zakonika o civilnem postopku (ZCP) in jih je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo opomin. Pristop v tem primeru je standardni in se lahko obsežno uporablja, čeprav mora sodišče odločiti o upoštevnosti roka iz zadnjega odstavka člena 650 ZCP, saj se uporablja za člen 20(1)(b) Uredbe.

V drugem sklopu primerov pa se trenutno uporablja rešitev, ki vključuje redno vlogo ali, odvisno od okoliščin, vlogo na pristojno prvostopenjsko sodišče, čeprav mora sodišče odločiti, ali upoštevna pravila izhajajo iz italijanske zakonodaje ali pa jih je mogoče izpeljati iz Uredbe.

Kar zadeva sredstva komuniciranja iz člena 29(1)(b) Uredbe v povezavi s členom 7(5), je bilo odločeno, da se je treba na komuniciranje v papirni obliki sklicevati samo v tem primeru, saj je treba pri uporabi drugih (elektronskih) sredstev komuniciranja upoštevati posebne italijanske predpise, poleg tega je treba v skladu z Uredbo uporabiti sredstva komuniciranja, ki so „dostopna“ zadevnim sodiščem.


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Italija

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga so pristojna naslednja sodišča:

mirovni sodnik [Giudice di Pace] za zahtevke v znesku do:

(1) 10 000,00 EUR za splošne zahtevke;

(2) 25 000,00 EUR za zahtevke v zvezi z nadomestilom za škodo, povzročeno z vozili ali plovili, v okviru pogojev iz člena 2(2)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1896/2006.

Mirovni sodniki so pristojni za vse zahtevke ne glede na znesek, ki se nanašajo na odnose med lastniki stanovanj ali stanovalci v zvezi z emisijami dima, vonjav, toplote in hrupa ter tresljaji in podobnimi pojavi, ki presegajo sprejemljive ravni, v skladu s členom 7(3)(3) italijanskega zakonika o civilnem postopku, v okoliščinah iz člena 2(2)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1896/2006.

Mirovni sodnik je pristojen tudi v zadevah, ki vključujejo obresti ali dodatne stroške za zapoznela izplačila pokojnin ali socialnih prejemkov.

Redno civilno sodišče ali pritožbeno sodišče je kot sodišče prve in najvišje stopnje pristojno v vseh drugih zadevah ter ima izključno pristojnost, kot je določena z italijansko zakonodajo.

Natančneje, na področjih, ki niso izključena s členom 2, so redna civilna sodišča pristojna za zadeve, ki vključujejo:

(1) zahtevke v zvezi s kmetijskimi pogodbami (v tem primeru so v skladu s členom 9 zakona št. 29 z dne 14. februarja 1990 pristojni posebni oddelki rednih sodišč, ki obravnavajo zadeve s področja kmetijstva);

(2) zahtevke v zvezi s patenti in blagovnimi znamkami (v tem primeru so v skladu s členom 1 in naslednjimi zakonskega odloka št. 168 z dne 27. junija 2003 – najnovejše besedilo – pristojni posebni gospodarski oddelki rednih sodišč);

(3) zahtevke v zvezi s pomorskim pravom, zlasti za škodo, ki nastane zaradi trčenja plovil; škodo, ki nastane pri sidranju ali privezovanju ali drugem manevriranju v pristaniščih in na drugih postajališčih; škodo, ki nastane pri uporabi nakladalne ali razkladalne opreme ter pri ravnanju s tovorom v pristaniščih; škodo, ki jo plovila povzročijo na mrežah in drugi ribiški opremi; stroške in nadomestila za pomoč, reševanje in povračilo; povrnitev stroškov in nagrad za najdbo razbitine v skladu s členom 589 zakonika o plovbi;

(4) zadeve in postopke v zvezi z javnimi naročili gradenj, blaga in storitev, ki so pomembni za Skupnost, v katerih je stranka eno od podjetij iz člena 3 zakonodajnega odloka št. 168 z dne 27. junija 2003 (kakor je bil spremenjen), ali kadar eno od njih sodeluje v konzorciju ali začasni skupini, ki so ji bila dodeljena naročila, ali v katerih je pristojno redno sodišče (tudi v tem primeru so v skladu s členom 3 zakonodajnega odloka št. 168 z dne 27. junija 2003 pristojni posebni gospodarski oddelki rednih sodišč).

V zadevah, ki niso izključene s členom 2 Uredbe, je za odškodninske zahtevke za škodo, ki je nastala zaradi sporazumov, ki omejujejo konkurenco, in zlorabe prevladujočega položaja, kot sodišče prve in najvišje stopnje pristojno pritožbeno sodišče (člen 32(2) zakona št. 287 z dne 10. oktobra 1990).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Sodišče, ki je pristojno za ponovno preučitev iz člena 20(1) Uredbe (ES) št. 1896/2006, in s tem povezane postopke, je v skladu s členom 650 italijanskega zakonika o civilnem postopku sodišče, ki je izdalo plačilni nalog.

Sodišče, ki je pristojno za ponovno preučitev iz člena 20(2) Uredbe (ES) št. 1896/2006, in s tem povezane postopke, je v skladu s splošno veljavnimi pravili redno sodišče, ki je pristojno za plačilni nalog.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Sredstva komuniciranja, ki so sprejemljiva v zvezi s postopkom za evropski plačilni nalog v skladu z Uredbo (ES) št. 1896/2006, so poštne storitve.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljivi jezik je italijanščina.

Zadnja posodobitev: 24/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.