Evropski plačilni nalog

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga so pristojna okrajna ali mestna sodišča (rajona (pilsētas) tiesas), ki so sodišča prve stopnje v civilnih zadevah. Določeno okrajno ali mestno sodišče je običajno sodišče, ki je pristojno za prijavljeno stalno prebivališče tožene stranke (deklarētā dzīvesvieta), kadar tožena stranka nima prijavljenega stalnega prebivališča, pa njen domači naslov (dzīvesvietas adrese) ali statutarni sedež (juridiskā adrese). Seznam sodišč je na voljo tukaj.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

V členu 485.1(1)(1) zakona o pravdnem postopku je navedeno, da je treba vlogo za ponovni pregled evropskega plačilnega naloga, ki ga je izdalo okrajno ali mestno sodišče, vložiti pri ustreznem okrožnem sodišču (abgabaltiesa). Obstaja pet okrožnih sodišč, ki obravnavajo civilne zadeve. Pristojnost vsakega okrožnega sodišča zajema področja, ki jih obravnava več okrajnih ali mestnih sodišč. Seznam sodišč je na voljo tukaj.

Vlogo za ponovni pregled naloga je treba vložiti v 45 dneh od datuma, ko se je oseba zavedela okoliščin, ki omogočajo ponovni pregled na podlagi zakonodaje Evropske unije, iz prvega odstavka člena.

Vloga, v kateri niso navedeni utemeljeni razlogi za ponovni pregled na podlagi Uredbe, ne bo sprejeta in bo vrnjena vložniku. Sodišče poleg tega ne bo obravnavalo ponovne vloge, razen če se izkaže, da so se upravičeni razlogi, na podlagi katerih se je izvedel ponovni pregled naloga, spremenili. Odločitev sodišča v zvezi s tem se lahko izpodbija z vložitvijo posebne pritožbe (blakus sūdzība).

Vloga za ponovni pregled naloga se preuči v pisnih postopkih. Če okrožno sodišče po preučitvi vloge ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za ponovni pregled naloga, v celoti razveljavi izpodbijani nalog in zadevo pošlje v ponovni pregled sodišču prve stopnje.

Če okrožno sodišče ugotovi, da okoliščine, navedene v vlogi, niso utemeljene za ponovni pregled naloga, vlogo zavrne. Odločitev sodišča se lahko izpodbija z vložitvijo posebne pritožbe. Postopek za vložitev in preučitev tovrstnih posebnih pritožb je določen v poglavju 55 zakona o pravdnem postopku. Prevod zakona v angleščino je na voljo tukaj.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Dokumente za sodišče je treba predložiti v papirni obliki, tj. po pošti ali osebno. Dokumenti za sodišče se lahko predložijo tudi elektronsko prek portala e-lietas portāls ali tako, da se pošljejo na elektronski naslov sodišča. Elektronsko predloženi dokumenti morajo biti podpisani z varnim elektronskim podpisom, priznanim v Latviji (kvalificirani elektronski podpis v smislu člena 3(12) Uredbe (EU) št. 910/2014).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Evropski plačilni nalog mora biti napisan v nacionalnem jeziku, tj. latvijščini, ali preveden vanj.

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.