Evropski plačilni nalog

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajanje evropskega plačilnega so pristojni:

1. predsednik okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča, če zahtevek presega vrednost 15 000 EUR;

2. mirovni sodnik, če zahtevek ne presega 15 000 EUR;

3. predsednik delovnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča, ne glede na znesek zahtevka, in sicer v sporih v zvezi:

  • s pogodbami o zaposlitvi, vajeniškimi pogodbami in dopolnilnimi pokojninskimi shemami med delodajalci na eni strani in njihovimi zaposlenimi na drugi strani, vključno s spori, nastalimi po prenehanju obveznosti;
  • z ugodnostmi iz stečajnega zavarovanja iz poglavja V Zakona z dne 8. junija 1999 o dopolnilnih pokojninskih shemah med organom iz člena 21 ali življenjsko zavarovalnico iz člena 24(1) navedenega zakona na eni strani ter zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in upravičenci na drugi strani.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Za odločanje o ugovoru ali zahtevku za ponovno proučitev so pristojni:

1. okrožno sodišče, če je evropski plačilni nalog izdal predsednik okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča;

2. glavni mirovni sodnik ali sodnik, ki ga nadomešča, če evropski plačilni nalog izda mirovni sodnik;

3. delovno sodišče, če evropski plačilni nalog izda predsednik delovnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča;

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Za Luksemburg je sprejemljivo sporočanje po pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Za Luksemburg sta sprejemljiva francoski in nemški jezik.

Zadnja posodobitev: 14/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.