Evropski plačilni nalog

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nizozemska

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Člen 2 izvedbenega zakona EBB:

Vloga za evropski plačilni nalog iz člena 7 Uredbe se predloži sodišču. Če znesek iz člena 7(2)(b) Uredbe ne presega zneska, določenega v členu 93(a) Zakonika o civilnem postopku, ali če se nanaša na zadevo iz točke (c) navedenega člena, vlogo obravnava in o njej odloča podokrožno sodišče.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Člen 9 izvedbenega zakona EBB:

1. Če je evropski plačilni nalog razglašen za izvršljivega v smislu Uredbe, lahko toženec pred sodiščem, ki je izdalo evropski plačilni nalog, na podlagi člena 20(1) in (2) Uredbe zahteva ponovno proučitev evropskega plačilnega naloga.

2. Vlogo je treba vložiti:

a. v primeru iz člena 20(1)(a) Uredbe v štirih tednih po seznanitvi toženca o izvršljivem plačilnem nalogu;

b. v primeru iz člena 20(1)(b) Uredbe v štirih tednih po tem, ko navedeni razlogi iz tega člena ne obstajajo več;

c. v primeru iz člena 20(2) Uredbe v štirih tednih po seznanitvi toženca o razlogu za ponovno proučitev iz tega člena.

3. Za predložitev vloge za ponovno proučitev ni potreben odvetnik.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V skladu z nizozemskim civilnim procesnim pravom (člen 33 Zakonika o civilnem postopku) se vloga za evropski plačilni nalog lahko pošlje elektronsko, če postopkovna pravila sodišča to dopuščajo. Trenutno nobeno sodišče ne dopušča te možnosti. Možni so naslednji načini predložitve:

– po pošti;

– vložitev pri sodišču.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Člen 8(2) izvedbenega zakona EBB:

2. Evropski plačilni nalog, ki ga sodišče izvora iz druge države članice razglasi za izvršljivega, se v skladu s členom 21(2)(b) Uredbe izda v nizozemščini ali prevede v nizozemščino.

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.