Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski plačilni nalog

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Sodni postopek v Severni Irski urejajo pravila vrhovnega sodišča (Severne Irske) iz leta 1980 in pravila okrožnega sodišča (Severne Irske) iz leta 1981. Pravila so oblikovana z zakonsko določbo v skladu z zakonom o sodstvu (Severne Irske) iz leta 1978.


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Sodišče, pristojno za izdajanje evropskega plačilnega naloga v Severni Irski, je glavno civilno sodišče (High Court of Justice).

Pristojnost okrožnih sodišč je v celoti določena z zakonom in je predpisana v Odredbi okrožnih sodišč (Severne Irske) iz leta 1980. Zato velja stališče, da med spremembo Odredbe postopki v skladu z Uredbo niso v zakonski pristojnosti okrožnih sodišč, ampak spadajo v pristojnost glavnega civilnega sodišča v okviru njegove notranje pristojnosti in ne glede na denarno vrednost postopkov.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Vloga za ponovno proučitev v skladu s členom 20 se v Severni Irski lahko vloži pri glavnemu civilnemu sodišču v skladu z delom IV Odredbe 71 pravil vrhovnega sodišča (Severne Irske) iz leta 1980.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Način sporočanja, sprejemljiv za sodišča v Severni Irski za namene sprožitve postopka za izdajo evropskega plačilnega naloga, je po pošti. V prihodnosti se lahko obravnava možnost elektronske vložitve zahtevka. Druge dokumente v zvezi s postopki za evropski plačilni nalog, vključno z ugovori, je sodišču mogoče poslati po pošti, telefaksu ali po drugačni elektronski poti, če je na voljo infrastruktura v skladu s pravilom 39 Odredbe 71 pravil vrhovnega sodišča (Severne Irske) iz leta 1980. Vloga in drugi dokumenti v teh postopkih se lahko vložijo pri sodišču tudi osebno.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) je sprejemljivi uradni jezik angleščina.

Zadnja posodobitev: 14/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.