Evropski plačilni nalog

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Poljska

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Pristojna so okrožna (sądy rejonowe) in regionalna sodišča (sądy okręgowe), katerih krajevna in stvarna pristojnost sta določeni v zakoniku o civilnem postopku (Kodeks postępowania cywilnego) z dne 17. novembra 1964 (Uradni list 2014, točka 101, s spremembami). Stvarno pristojnost določajo členi 16, 17 in 461(11) v povezavi s členom 50516(1) zakonika o civilnem postopku, krajevno pristojnost pa členi od 27 do 46 in člen 461(1) v povezavi s členom 50516(1) zakonika.

Zahteve za zavrnitev izvršbe v smislu člena 22 (Zavrnitev izvršbe) Uredbe se v skladu s členom 115323(1) zakonika o civilnem postopku vložijo pri regionalnem sodišču, kjer ima dolžnik stalno prebivališče ali statutarni sedež, če takega sodišča ni, pa pri regionalnem sodišču na območju, kjer poteka oziroma naj bi potekala izvršba. V skladu s členom 115323(3) lahko tožena stranka predloži svoje stališče o zadevi v roku, ki ga določi sodišče.

V zvezi s členom 23 (Prekinitev ali omejitev izvršbe) lahko pristojno okrožno sodišče v skladu s členom 115320(1) zakonika o civilnem postopku na dolžnikov predlog prekine postopek izvršbe, ki se izvaja na podlagi evropskega plačilnega naloga. Prav tako na dolžnikov predlog lahko to sodišče omeji postopek izvršbe na zaščitne ukrepe ali pogoji izvršbo s tem, da upnik predloži ustrezno jamstvo.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Določbe o preložitvi roka za predložitev ugovora zoper evropski plačilni nalog pomenijo zaščito dolžnika v zvezi s členom 20(1) Uredbe. To področje je urejeno v prvem delu, naslovu VI, poglavju 5 (Neupoštevanje rokov in določbe o preložitvi rokov) (členi 167–172 zakonika o civilnem postopku). V skladu s temi pravili je treba predlog za preložitev roka vložiti pri sodišču, pred katerim je bilo treba opraviti procesno dejanje, najpozneje en teden po prenehanju razloga za neupoštevanje roka. Pisni predlog je treba utemeljiti. Hkrati z vložitvijo predloga za preložitev roka mora stranka opraviti procesno dejanje vložitve vloge za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga. Po enem letu od izteka roka je preložitev roka mogoča samo v posebnih primerih. Vložitev predloga za preložitev roka praviloma nima za posledico zadržanja postopka ali odložitve izvršitve sodbe.

V zvezi s členom 20(2) Uredbe se uporabljajo določbe člena 50520 zakonika o civilnem postopku. Vloge morajo izpolnjevati zahteve, ki veljajo za pisni odgovor tožeče stranke, in navesti razloge za razveljavitev evropskega plačilnega naloga. Za obravnavo take vloge je pristojno sodišče, ki je izdalo nalog. Pred razveljavitvijo evropskega plačilnega naloga mora sodišče vložnika zaslišati ali zahtevati pisno izjavo.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vloge za evropski plačilni nalog in drugi procesni dokumenti se lahko vložijo samo v pisni obliki. Dokumenti se vložijo pri pristojnem sodišču osebno ali po pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Jezik, ki ga Poljska sprejema v skladu s členom 21(2)(b), je poljščina.

Zadnja posodobitev: 27/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.