Evropski plačilni nalog

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajo evropskega plačilnega naloga je pristojen osrednji civilni oddelek okrožnega sodišča v Portu (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve je določen v členu 20 Uredbe, za ponovno preučitev pa je pristojen osrednji civilni oddelek okrožnega sodišča v Portu.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Za namene postopka za evropski plačilni nalog so sprejemljiva naslednja sredstva komuniciranja:

(i) dostava v sodno tajništvo v skladu s členom 144(7)(a) zakonika o civilnem postopku;

(ii) priporočena pošta v skladu s členom 144(7)(b) zakonika o civilnem postopku;

(iii) telefaks v skladu s členom 144(7)(c) zakonika o civilnem postopku.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljiv jezik je portugalščina.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.