Evropski plačilni nalog

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Sodišče, pristojno za izdajo evropskega plačilnega naloga, je sodišče, ki je pristojno za obravnavo zadeve na prvi stopnji. Sodišče, pristojno za odločanje o predlogu za revizijo, je sodišče, katerega odločbo se izpodbija, v sestavi dveh sodnikov. Glej člena 1 in 2 člena I/9 izrednega odloka vlade št. 119/2006 o nekaterih ukrepih, potrebnih za izvajanje nekaterih uredb Skupnosti od datuma pristopa Romunije k Evropski uniji, odobrenega z zakonom št. 191/2007, kakor je bil spremenjen.

Sodišče, pristojno za izdajo evropskega plačilnega naloga, je sodišče, ki je pristojno za obravnavo zadeve na prvi stopnji:

– okrožno sodišče (judecătoria), ki je na prvi stopnji pristojno za obravnavanje zahtevkov za določen denarni znesek do vključno 200 000 RON,

ali

– tribunal (tribunalul), ki je na prvi stopnji pristojen za odločanje o vseh zahtevkih, za katere niso po zakonu pristojna druga sodišča, vključno z zahtevki za določen denarni znesek nad 200 000 RON – člen 94(1), točka (k), in člen 95(1) novega zakonika o civilnem postopku (v zvezi s plačilnimi nalogi glej člen 1016 novega zakonika o civilnem postopku, ki določa, da lahko upnik vloži vlogo za plačilni nalog pri sodišču, ki je pristojno za meritorno odločitev na prvi stopnji).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

– Postopek v skladu s splošnim pravom:

– pravnomočne odločbe se lahko izpodbijajo z izrednim pravnim sredstvom za razglasitev ničnosti, če vložnik ni bil pravilno povabljen in ni bil navzoč v postopku; to sredstvo se lahko predloži v 15 dneh od vročitve sodbe in najpozneje v enem letu od datuma, ko je postala pravnomočna; razlogi za pravno sredstvo morajo biti navedeni v navedenem roku 15 dni – drugače bo pravno sredstvo nično (člen 503(1) in člen 506 novega zakonika o civilnem postopku);

– izredno pravno sredstvo revizije odločbe v zvezi z vsebino zadeve se lahko vloži, če zadevna stranka zaradi okoliščin, na katere ni mogla vplivati, ni mogla sodelovati v postopku in ustrezno obvestiti sodišča. Če veljajo take okoliščine, so predmet revizije tudi odločbe, ki se ne nanašajo na vsebino zadeve. Rok za vložitev revizije je 15 dni, in sicer od dne, ko navedene okoliščine prenehajo (člen 509(1), točka 9, in (2) ter člen 511(2) novega zakonika o civilnem postopku);

– za stranko, ki zamudi rok, se nov rok določi le, če lahko navede ustrezno utemeljene razloge za zamudo; v ta namen mora stranka v 15 dneh po prenehanju takih okoliščin izvesti potrebne postopke in zaprositi za odobritev novega roka. V pritožbenih postopkih je ta rok enak roku za vložitev pritožbe. O zahtevku za odobritev novega roka odloča sodišče, ki je pristojno za odločanje o zahtevkih v zvezi s pravicami, ki se ne uveljavljajo pravočasno (člen 186 novega zakonika o civilnem postopku).

– Posebni postopek za plačilni nalog:

– novi zakonik o civilnem postopku (členi 1014–1025) uvaja posebni postopek za plačilni nalog;

– dolžnik lahko vloži zahtevek za razglasitev ničnosti plačilnega naloga v desetih dneh od njegove vročitve ali uradnega obvestila o njem (člen 1024(1) novega zakonika o civilnem postopku);

– upnik lahko v desetih dneh (člen 1024(2) novega zakonika o civilnem postopku) vloži zahtevek za razglasitev ničnosti odločbe iz člena 1021(1) in (2)[1] novega zakonika o civilnem postopku ali plačilnega naloga iz člena 1022(2)[2];

– zahtevek za razglasitev ničnosti obravnava sodišče, ki je izdalo plačilni nalog, v sestavi dveh sodnikov (člen 1024(4) novega zakonika o civilnem postopku);

– če sodišče, ki odloča o zadevi, v celoti ali delno ugodi zahtevku za razglasitev ničnosti, plačilni nalog v celoti ali delno razglasi za ničnega, kakor je ustrezno, in izda končno odločbo. če sodišče, ki odloča o zadevi, ugodi zahtevku za razglasitev ničnosti, izda končno odločbo o plačilnem nalogu; odločba o zavrnitvi zahtevka za razglasitev ničnosti je dokončna (člen 1024(6), prvi stavek, (7) in (8) novega zakonika o civilnem postopku);

– zadevna stranka lahko v skladu s splošnim pravom vloži pritožbo zoper izvršitev plačilnega naloga. Pritožba se lahko nanaša samo na nepravilnosti v izvršilnem postopku ali razloge za prenehanje obveznosti, ki so nastali, potem ko je plačilni nalog postal pravnomočen (člen 1025(2) novega zakonika o civilnem postopku).


[1] Člen 1021 Izpodbijanje terjatve:

(1) Če dolžnik izpodbija terjatev, sodišče na podlagi dokumentov v spisu ter na podlagi razlag in pojasnil strank preveri, ali je izpodbijanje utemeljeno. Če je dolžnikova obramba utemeljena, sodišče z odločbo zavrne upnikov zahtevek.

(2) Če dolžnikova materialna obramba vključuje obdelavo dokazov, ki niso navedeni v odstavku 1, in bi bili ti dokazi v skladu z zakonom dopustni v postopku splošnega prava, sodišče z odločbo zavrne upnikovo vlogo za izdajo plačilnega naloga.

(3) V primerih iz odstavkov 1 in 2 lahko upnik vloži zahtevek za začetek sodnega postopka v skladu s splošnim pravom.

[2] Člen 1022(2) novega zakonika o civilnem postopku določa: „Če sodišče po proučitvi dokazov ugotovi, da so upnikove terjatve utemeljene le delno, izda plačilni nalog le za tisti del in določi rok plačila. V takih primerih lahko upnik vloži zahtevek za začetek sodnega postopka v skladu s splošnim pravom, da bi se dolžniku naložila obveznost plačila preostalega dolga.“

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Postopek v skladu s splošnim pravom:

– Sodne pozive in druga procesna pisanja je mogoče vročiti v skladu s členi 153–173 novega zakonika o civilnem postopku. {V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov, kako poteka vročitev:

– Sodne pozive in vsa procesna pisanja po uradni dolžnosti vročijo uradniki ali drugi zaposleni zadevnega sodišča ali drugih sodišč, na območju katerih prebiva naslovnik dokumenta, ki ga je treba vročiti (člen 154(1) novega zakonika o civilnem postopku).

– Če pisanj ni mogoče vročiti na zgoraj opisani način, se pošljejo po pošti, s priporočenim pismom z navedbo vsebine in potrdilom o prejemu, v zapečateni ovojnici, na katero se pritrdi dokazilo o prejemu/zaznamek o načinu vročitve in obvestilo, ki ga določa zakon (člen 154(4) novega zakonika o civilnem postopku).

– Na zahtevo in stroške zainteresirane stranke lahko procesna pisanja vročijo neposredno sodni izvršitelji, ki morajo izpolnjevati formalnosti, določene v procesnem pravu, ali službe za ekspresno dostavo (člen 154(5) novega zakonika o civilnem postopku).

– Sodni pozivi in druga procesna pisanja se lahko vročijo po sodnem uradniku in po telefaksu, elektronski pošti ali z drugimi sredstvi, ki zagotavljajo prenos vsebine pisanja in potrdilo o njegovem prejemu, če je zadevna stranka sodišču sporočila svoje kontaktne podatke za ta namen. Vročitev procesnih pisanj spremlja razširjeni elektronski podpis sodišča, ki nadomešča sodni žig in podpis arhivskega uradnika kot obveznih elementov poziva. Vsako sodišče ima en sam razširjeni elektronski podpis za sodne pozive in procesna pisanja (člen 154(6) novega zakonika o civilnem postopku)}.

Posebni postopek za plačilni nalog:

— V skladu z zakonom je treba nalog vročiti navzoči stranki ali o njem brez odlašanja uradno obvestiti obe stranki (člen 1022(5) novega zakonika o civilnem postopku).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Vloge se izpolnijo v romunščini.

Zadnja posodobitev: 22/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.