Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski plačilni nalog

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

Redni civilni postopek na Škotskem v glavnem urejajo Pravila o rednem postopku iz leta 1993. Pravila so dostopna na spletišču škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service.

Pravila so določena z zakonodajnim instrumentom in jih bo morda treba spremeniti z zakonodajnim instrumentom, da bi bila skladna z zahtevami iz Uredbe. Treba bo sprejeti tudi samostojen sklop pravil.

Glavno civilno sodišče na Škotskem (The Court of Session) z zakonom o postopkovnih pravilih škotskih sodišč (Act of Sederunt) ureja in določa postopek ter prakso, ki ju je treba upoštevati v vseh civilnih postopkih na grofijskem sodišču (Sheriff Court).


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Škotska

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za izdajanje evropskih plačilnih nalogov na Škotskem so pristojna grofijska sodišča (Sheriff Court). V vseh zadevah bo postopek potekal pred grofijskim sodnikom (sheriff).

Zahtevek je mogoče vložiti na katerem koli škofijskem sodišču na Škotskem. Naslovi vseh grofijskih sodišč so na voljo na spletišču škotske sodne službe.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Zahtevek je treba predložiti grofijskem sodniku.

Zahtevek za ponovno preučitev v smislu člena 20(1) je treba vložiti na obrazcu 2 Act of Sederunt (postopkovna pravila grofijskih sodišč glede evropskega plačilnega naloga) iz leta 2008, zahtevek za ponovno preučitev v smislu člena 20(2) pa na obrazcu 3.

Obrazca 2 in 3 sta na voljo na spletišču škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Način sporočanja, sprejemljiv za grofijska sodišča na Škotskem za namene začetka postopka za izdajo evropskega plačilnega naloga, je po pošti (zaradi sodne takse, potrebne za začetek postopka). Trenutno se obravnava možnost elektronske predložitve obrazca zahtevka. Nadaljnje dokumente, vključno z ugovori, je prav tako mogoče sodišču poslati po pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) je sprejemljivi uradni jezik angleščina.

Zadnja posodobitev: 13/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.