Evropski plačilni nalog

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Okrožna sodišča.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

V skladu s členom 29(1)(b) Uredbe in členom 398 zakonika o pravdnem postopku (Civilný sporový poriadok) se vloga za izredno pravno sredstvo (predlog za obnovo postopka) (žaloba o obnovu konania) vloži pri pristojnem sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, tj. okrožnem sodišču (okresný súd).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V skladu s členom 125 zakonika o pravdnem postopku se vloga lahko vloži v pisni ali elektronski obliki. Vlogo, vloženo brez elektronske odobritve, je treba ponovno vložiti v 10 dneh na papirju ali v odobreni elektronski obliki, sicer ne bo obravnavana. Sodišče ne bo zahtevalo ponovne vložitve vloge.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) Uredbe je sprejemljivi jezik za izdajo potrdila slovaščina.

Zadnja posodobitev: 25/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.