Evropski plačilni nalog

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

V skladu s členom 12 zakonika o pravdnem postopku (Civilný sporový poriadok) (zakon št. 160/2015) so pristojna okrožna sodišča (okresné súdy) in mestno sodišče v Bratislavi IV (Mestský súd Bratislava IV).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

V skladu s členom 29(1)(b) Uredbe in členom 398 zakonika o pravdnem postopku se vloga za izredno pravno sredstvo (predlog za obnovo postopka) (žaloba o obnovu konania) vloži pri pristojnem sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, tj. okrožnem sodišču (okresný súd) ali mestnem sodišču (mestský súd).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

V skladu s členom 125 zakonika o pravdnem postopku se vloga lahko vloži v pisni ali elektronski obliki. Vlogo, vloženo brez elektronske odobritve, je treba ponovno vložiti v 10 dneh na papirju ali v odobreni elektronski obliki, sicer ne bo obravnavana. Sodišče ne bo zahtevalo ponovne vložitve vloge.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Za namen člena 21(2)(b) Uredbe je sprejemljivi jezik slovaščina.

Zadnja posodobitev: 09/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.