Evropski plačilni nalog

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Pristojna so okrajna sodišča in okrožna sodišča.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Za postopek ponovne preučitve in za namene uporabe člena 20 uredbe so pristojna okrajna in okrožna sodišča.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

S sodišči se komunicira preko navadne pošte, po elektronski poti, z uporabo sredstev komunikacijske tehnologije, z izročitvijo vlog neposredno organu ali po osebi, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik) (l05(b) člen Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US73, 13.8.2007, str, 10425, v nadaljevanjuZPP).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Uradni jeziki so slovenščina in dva jezika narodnih skupnosti, ki sta v uradni rabi pri sodiščih na območju teh narodnih skupnosti (6. in 104. člen ZPP). Jezika narodnih skupnosti sta italijanski in madžarski jezik.

Narodnostno mešana območja določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo in 9/11; v nadaljevanju ZUODNO). 5. člen ZUODNO določa: “Narodnostno mešana območja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občin Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola in Piran."

Zadnja posodobitev: 30/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.