Evropski plačilni nalog

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Sodišča prve stopnje.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne proučitve, ki ga določa člen 20(1) Uredbe se izvaja s postopkom razveljavitve končne odločbe na predlog stranke, ki ni izpolnila svojih obveznosti (člen 501 in naslednji zakona o pravdnem postopku, Zakon 1/2000 z dne 7. januarja 2000). Postopek ponovne proučitve, ki ga določa člen 20(2) se lahko izvede z vložitvijo zahtevka za razveljavitev sodnih aktov (člen 238 in naslednji sistemskega zakona o sodstvu, Zakon 6/1985 z dne 1. julija 1985). V obeh primerih so pristojna sodišče prve stopnje.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Obrazec zahtevka se lahko vloži neposredno, po pošti ali po telefaksu.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Španski.

Zadnja posodobitev: 26/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.