Evropski plačilni nalog

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Na Švedskem vložene vloge za evropski plačilni nalog obravnava Švedska uprava za izvršbo (Kronofogdemyndigheten) (člen 2 Zakona o postopku za evropski plačilni nalog).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Vložena pravna sredstva obravnava prizivno sodišče (hovrätt) (člen 13 Zakona o postopku za evropski plačilni nalog). Če je vlogi ugodeno, prizivno sodišče sočasno odloči, da bo ponovno obravnavo zadeve opravila Švedska uprava za izvršbo.

Nadaljnje informacije o teh vprašanjih so na voljo pri Švedski upravi za izvršbo (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vlogo za evropski plačilni nalog je načeloma treba vložiti v papirni obliki. Švedska uprava za izvršbo lahko odloči, da se vloge vložijo na nosilcu, ki omogoča uporabo avtomatske obdelave podatkov (člen 4 Uredbe o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog).

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V na Švedskem vloženih vlogah za izvršbo evropskih plačilnih nalogov, ki so bili v drugih državah članicah razglašeni za izvršljive, mora biti plačilni nalog preveden v švedščino ali angleščino (člen 10 Uredbe o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog).

Zadnja posodobitev: 30/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.