Europeiskt betalningsföreläggande

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Endast Wiens handelsdomstol har behörighet när det gäller ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande (§ 252.2 i den österrikiska civilprocesslagen).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förfarandemässigt behandlas ansökningar om förnyad prövning enligt artikel 20.1 och 20.2 som ansökningar om återställande av försutten tid. Ett beslut om beviljande av en ansökan enligt punkt 2 kan dock överklagas (§ 252.5 i den österrikiska civilprocesslagen).

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Inlagor i förfarandet för europeiskt betalningsföreläggande får göras antingen i pappersform eller på elektronisk väg med hjälp av WebERV (det webbaserade e-juridiksystemet). WebERV är i princip öppet för alla fysiska och juridiska personer. De tekniska kraven för detta är speciell programvara och att ett sändande organ är involverat. En förteckning över nuvarande sändande organ finns på http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Det är inte möjligt att göra inlagor via fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Tyska är det språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b.

Utöver det officiella språket (tyska) får vem som helst använda ungerska inför distriktsdomstolarna (Bezirksgerichten) i Oberpullendorf och Oberwart, slovenska inför distriktsdomstolarna i Ferlach, Eisenkappel och Bleiburg samt kroatiska inför distriktsdomstolarna i Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf och Oberwart.

Senaste uppdatering: 10/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.