Europeiskt betalningsföreläggande

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Belgien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

De domstolar som enligt den belgiska processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) har materiell och geografisk behörighet att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande är fredsdomstolen (juge de paix/vrederechter), distriktsdomstolen (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), handelsdomstolen (tribunal de l’entreprise/ondernemingsrechtbank) och arbetsdomstolen (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Beroende på de faktiska omständigheterna i målet finns det enligt belgisk rätt flera möjligheter som kan användas för att få en omprövning av ett beslut.

- För det första, i artikel 1051 i rättegångslagen ges möjligheten att överklaga (appel/ hoger beroep) en dom inom en månad från dess delgivning eller, i vissa fall, från dess tillkännagivande i enlighet med artikel 792 andra och tredje styckena i rättegångslagen. Detta gäller både för domar i kontradiktoriska mål och för tredskodomar.

- För det andra, i artikel 1048 i rättegångslagen finns det möjlighet att göra invändning (opposition/oppositie) mot en tredskodom, inom en månad från dess delgivning eller, i vissa fall, från dess tillkännagivande i enlighet med artikel 792 andra och tredje styckena i rättegångslagen.

- När det gäller domar som redan har vunnit laga kraft, vilka meddelats av tvistemålsdomstol och av brottmålsdomstol i civilrättsliga frågor, kan under vissa omständigheter som fastställs i artikel 1133 i rättegångslagen, en ansökan om resning i tvistemål (requête civile/herroeping van het gewijsde) framställas inom 6 månader från det att parten fick kännedom om den omständighet som åberopas, i syfte att domen ska upphävas.

De tidsfrister som anges ovan för att överklaga, göra invändning eller framställa en ansökan om resning i tvistemål gäller

- med förbehåll för de tidsfrister som föreskrivs i överstatliga och internationella tvingande bestämmelser,

- med förbehåll för den i artikel 50 i rättegångslagen fastställda möjligheten att förlänga en tidsfrist under vissa villkor som fastställs i lagen; om villkoren inte uppfylls tappar man denna möjlighet,

- med förbehåll för den allmänna rättsprincip, som flera gånger har bekräftats av belgiska Kassationsdomstolen, enligt vilken de tidsfrister som fastställts för fullgörande av en handling förlängs för den part som hindrats från att fullgöra handlingen på grund av force majeure.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med förordningen är de kommunikationsmöjligheter som godtas och får användas av domstolarna Belgien begränsade till direkt överlämnande av ansökningsformulär typ A som anges i bilaga I, åtföljda av styrkande handlingar, till registratorn vid den behöriga domstolen och till rekommenderad försändelse av samma formulär åtföljda av styrkande handlingar till den behöriga domstolen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

I fråga om artikel 21.2 b godtar Belgien inga andra språk än det officiella språket eller ett av de officiella språken på den ort där verkställighet begärs, i enlighet med den nationella belgiska lagstiftningen.

Senaste uppdatering: 28/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.