Europeiskt betalningsföreläggande

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska inges till den regionala domstol som är behörig på den plats där gäldenären har sin fasta adress eller sitt säte, eller på den plats där verkställigheten ska ske. (artikel 625.1 i civilprocesslagen)

Om det är möjligt att bestrida saken får svaranden invända mot den territoriella behörigheten. Detta måste dock ske inom tidsfristen för inlämnande av en invändning. (artikel 625.2 i civilprocesslagen)

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Detta förfarande regleras av artikel 626a i civilprocesslagen.

Artikel 626a 1) Svaranden kan ansöka om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande vid respektive appellationsdomstol enligt de villkor och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20 i förordning (EG) nr 1896/2006.

2) Ansökan om förnyad prövning ska inges inom 30 dagar från den dag svaranden fick faktisk kännedom om innehållet i föreläggandet eller efter att de omständigheter som avses i artikel 20.1 b i förordningen inte längre föreligger.

3) Domstolen sänder en kopia av ansökan till den andra parten, som måste svara inom en vecka från mottagandet.

4) Ansökan prövas bakom stängda dörrar. I förekommande fall kan domstolen besluta att pröva ansökan vid en öppen överläggning.

5) Domstolens beslut kan inte överklagas.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Vilka delgivningsmetoder som ska användas anges i den gällande civilprocesslagen.

I artikel 38 regleras delgivningsadressen:

”Artikel 38.1 Meddelandet delges på den adress som anges i målet.

2) Delgivning kan ske till en e-postadress som parten valt för delgivning via

1. den gemensamma e-juridikportalen,

2. kvalificerad elektronisk tidsstämpling (elektronisk tjänst för rekommenderade leveranser), i enlighet med artikel 3.37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257/73) (förordning (EU) nr 910/2014).

3) Om parten inte har valt att delges enligt punkt 2 men har angett en e-postadress ska delgivningen ske på den angivna adressen.

4) Samtycke till delgivning enligt punkterna 2 och 3 får återkallas när som helst, utan att det påverkar korrektheten i de åtgärder som redan vidtagits.

5) Om delgivning inte kan ske enligt punkterna 1–3 ska meddelandet delges på partens aktuella adress eller, om detta inte är möjligt, på dennes fasta adress.

6) Parten får ange en e-postadress för delgivning till en sakkunnig, ett vittne eller en tredje part som är skyldig att förete en handling i dennes besittning.”

I artikel 38a föreskrivs att en person som har utfört en processhandling i elektronisk form ska ange en e-postadress för meddelande om mottagande av den elektroniska förklaringen och för resultatet av den tekniska kontrollen av åtgärden. En person som utför en processhandling i elektronisk form kan samtycka till att godta elektroniska förklaringar och elektroniska handlingar från den domstol som prövar målet i förfaranden på den relevanta jurisdiktionsnivån eller på alla nivåer. En person som utför en processhandling via den gemensamma e-juridikportalen samtycker till att ta emot elektroniska förklaringar och elektroniska handlingar, meddelanden, kallelser och handlingar i förfaranden vid den relevanta jurisdiktionsnivån och på alla nivåer. Godkännandet får när som helst återkallas, utan att det påverkar korrektheten i de åtgärder som redan har genomförts.

Tjänster till kredit- och finansinstitut, inbegripet sådana som utför indrivning av fordringar gentemot konsumenter, till försäkrings- och återförsäkringsföretag, till näringsidkare som tillhandahåller energi eller gas eller som tillhandahåller post- eller elektronisk kommunikation eller vatten- och avloppstjänster eller till notarier och privata utmätningsmän, sker endast i enlighet med förfarandet i artikel 38.2 till en e-postadress som de anger. (artikel 50.5 i civilprocesslagen)

Delgivning med advokater sker via den gemensamma e-juridikportalen eller på någon plats där han eller hon har ett kontor. (artikel 51.1 i civilprocesslagen)

Delgivning till offentliga institutioner och kommuner sker endast i enlighet med förfarandet i artikel 38.2 på en e-postadress som de anger. (artikel 52.2 i civilprocesslagen)

I enlighet med artikel 42 ska meddelanden delges av en domstolstjänsteman, per post eller genom budfirma som rekommenderade brev med mottagningsbevis. Om det inte finns någon rättsinstans på delgivningsorten får delgivningen utföras av kommunen eller den lokala förvaltningen.

På begäran av parten kan domstolen besluta att meddelanden ska delges av en privat exekutionstjänsteman. Den privata exekutionstjänstemannens kostnader betalas av parten.

Om ett meddelande inte delges på något av ovannämnda sätt eller vid katastrofer, olyckor eller andra oförutsedda omständigheter, får domstolen i undantagsfall besluta att delgivningen ska utföras av en tjänsteman vid domstolen via telefon, e-postadress för delgivning, telex, fax eller telegram.

Delgivningsmetoder fastställs i artikel 43 i civilprocesslagen:

Meddelanden enligt artikel 43.1 kan delges personligen eller av någon annan person.

2) Domstolen kan besluta om delgivning genom att lägga till det i ärendeakten eller genom att fästa beslutet på adressatens dörr eller brevlåda.

3) Domstolen får besluta att delgivningen ska delges genom offentlig kungörelse.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Bulgarien godtar europeiska betalningsförelägganden som åtföljs av en översättning till bulgariska.

Senaste uppdatering: 26/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.