Europeiskt betalningsföreläggande

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bulgarien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska inges till den regionala domstol som är behörig på den plats där gäldenären har sin fasta adress eller sitt säte, eller på den plats där verkställigheten ska ske. (artikel 625.1 i civilprocesslagen)

Om det är möjligt att bestrida saken får svaranden invända mot den territoriella behörigheten. Detta måste dock ske inom tidsfristen för inlämnande av en invändning. (artikel 625.2 i civilprocesslagen)

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Detta förfarande regleras av artikel 626a i civilprocesslagen.

Artikel 626a 1) Svaranden kan ansöka om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande vid respektive appellationsdomstol enligt de villkor och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20 i förordning (EG) nr 1896/2006.

2) Ansökan om förnyad prövning ska inges inom 30 dagar från den dag svaranden fick faktisk kännedom om innehållet i föreläggandet eller efter att de omständigheter som avses i artikel 20.1 b i förordningen inte längre föreligger.

3) Domstolen sänder en kopia av ansökan till den andra parten, som måste svara inom en vecka från mottagandet.

4) Ansökan prövas bakom stängda dörrar. I förekommande fall kan domstolen besluta att pröva ansökan vid en öppen överläggning.

5) Domstolens beslut kan inte överklagas.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kommunikation vid ett europeiskt betalningsföreläggande delges av en domstolstjänstman, per post eller av en budfirma i form av ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om det inte finns någon rättsinstans på delgivningsorten får delgivningen utföras av kommunen eller den lokala förvaltningen. (artikel 42.1 i civilprocesslagen)

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Bulgarien godtar europeiska betalningsförelägganden som åtföljs av en översättning till bulgariska.

Senaste uppdatering: 27/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.