Europeiskt betalningsföreläggande

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Domstolar med behörighet att besluta om ansökningar om utfärdande och förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden och bekräfta deras verkställbarhet är distriktsdomstolar (općinski sud), eller handelsdomstolar (trgovački sud) i ärenden som omfattas av handelsdomstolarnas behörighet. Vilken domstol som är behörig avgörs av svarandens hemvist, stadigvarande bostadsort eller säte.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Domstolen beslutar om ansökningar om förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden. Domstolens beslut kan inte överklagas.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Formulär, andra ansökningar eller synpunkter ska ges in skriftligen per fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Europeiska betalningsförelägganden ska åtföljas av en översättning till kroatiska, bestyrkt av en behörig person.

Senaste uppdatering: 04/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.