Europeiskt betalningsföreläggande

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Följande domstol har exklusiv behörighet att besluta om ansökningar om utfärdande och förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden samt att bekräfta deras verkställbarhet:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tfn: +385 1 4897 222

Fax: + 385 1 4920-871

E-post:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webbplats:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Handelsdomstolen i Zagreb beslutar om ansökningar om förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden. Domstolens beslut kan inte överklagas.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Formulär, andra ansökningar eller synpunkter ska ges in skriftligen per fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Europeiska betalningsförelägganden ska åtföljas av en översättning till kroatiska, bestyrkt av en behörig person.

Senaste uppdatering: 13/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.