Europeiskt betalningsföreläggande

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande domstol har exklusiv behörighet att besluta om ansökningar om utfärdande och förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden samt att bekräfta deras verkställbarhet:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tfn: +385 1 4897 222

Fax: + 385 1 4920-871

E-post:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webbplats:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Handelsdomstolen i Zagreb beslutar om ansökningar om förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden. Domstolens beslut kan inte överklagas.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Formulär, andra ansökningar eller synpunkter ska ges in skriftligen per fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Europeiska betalningsförelägganden ska åtföljas av en översättning till kroatiska, bestyrkt av en behörig person.

Senaste uppdatering: 13/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.