Europeiskt betalningsföreläggande

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

I Tjeckien avgörs vilken domstol som är behörig att utfärda europeiska betalningsförelägganden med hjälp av de generella bestämmelserna angående behörighet i civilrättsliga mål i lag nr 99/1963, civilprocesslagen i dess ändrade lydelse.

Materiell behörighet regleras i §§ 9–12 och territoriell behörighet i §§ 84–89a i civilprocesslagen.

Med hänsyn till den typ av mål som kan förutses kommer i regel distriktsdomstolarna att ha materiell behörighet och kriteriet för territoriell behörighet kommer normalt att vara svarandens hemvist/säte.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Behörig domstol för förnyad prövning är den domstol som utfärdade det europeiska betalningsföreläggandet.

Den behöriga domstolen tillämpar artikel 20 i förordningen direkt. Det är möjligt att överklaga ett avslag på en ansökan om förnyad prövning.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med § 42 i civilprocesslagen kan följande kommunikationssätt användas:

a) elektronisk post med användning av avancerad elektronisk signatur enligt lag nr 227/2000 om elektronisk signatur i dess ändrade lydelse,

b) elektronisk post utan användning av avancerad elektronisk signatur,

c) fax.

I fall b och c ska originalformulären senast inom tre dagar ges in. I annat fall lämnar domstolen ärendet utan åtgärd.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Endast tjeckiska.

Senaste uppdatering: 11/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.