På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeiskt betalningsföreläggande

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

England och Wales

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Domstolar behöriga att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande i England och Wales är grevskapsdomstolarna (county courts) och High Court of Justice.

Den behörighet som tillkommer grevskapsdomstolar är helt lagstadgad och omfattar nästan alla civilrättsliga områden. Den allmänna civilrättsliga behörigheten sammanfaller nästan helt med behörigheten för High Court, förutom att talan om skadestånd på under 50 000 pund med anledning av personskada och talan om penningkrav på under 15 000 pund ska väckas vid en grevskapsdomstol. Närmare bestämmelser finns i 1991 års förordning om High Courts och grevskapsdomstolars behörighet (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (i dess ändrade lydelse). Ett antal lagar föreskriver exklusiv behörighet för grevskapsdomstolar. Det gäller till exempel i princip alla mål som bygger på 1974 års konsumentkreditlag (Consumer Credit Act 1974) och de flesta åtgärder som vidtas av hypotekslångivare och hyresvärdar.

Talan kan väckas vid vilken grevskapsdomstol som helst i England och Wales. På brittiska domstolsverkets webbplats finns adressuppgifter för alla grevskapsdomstolar och närmare detaljer om High Court.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

En ansökan om förnyad prövning enligt artikel 20 i England och Wales måste göras till den behöriga domstol som utfärdade det europeiska betalningsföreläggandet, i enlighet med del 23 i civilprocessreglerna (Civil Procedure Rules).

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Domstolarna i England och Wales godtar försändelser per post i samband med utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande (beroende på att en domstolsavgift måste tas ut för att ett förfarande ska kunna inledas). För närvarande övervägs om elektronisk ingivning av ansökan ska tillåtas. Senare inlagor kan dock översändas till domstolen via post, fax eller e-post i enlighet med del 5.5 i civilprocessreglerna och tillhörande praktiska anvisningar, som innehåller bestämmelser om hur handlingar ska lämnas in och översändas till domstolen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Engelska är det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b.

Senaste uppdatering: 11/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.