Europeiskt betalningsföreläggande

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Helsingfors tingsrätt är behörig att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förordningens artikel 20 om förnyad prövning är direkt tillämplig i Finland. Behörig domstol vid tillämpning av artikel 20 är Helsingfors tingsrätt.

Utöver artikel 20 i förordningen är också bestämmelserna i rättegångsbalkens (RB) kapitel 31 om extraordinärt ändringssökande (t.ex. 1 § om domvilla och 7 § om återbrytande av laga kraft vunnen dom) tillämpliga på europeiska betalningsförelägganden. I 31 kap. § 17 i rättegångsbalken finns dessutom en särskild bestämmelse om återställande av försutten fatalietid.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskrivs bland annat om inlämnande av rättegångshandlingar till domstolar i Finland. Enligt den lagen kan kommunikation ske per post, telefax eller elektronisk post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Ett europeiskt betalningsföreläggande kan lämnas in i finsk, svensk eller engelsk översättning.

Senaste uppdatering: 22/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.