Europeiskt betalningsföreläggande

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Behörighet att utfärda en europeisk betalningsorder ligger hos tvistemålsdomstolarnas avdelning för skydd av sårbara vuxna (juge des contentieux de la protection), ordföranden vid tvistemålsdomstolen (tribunal judiciaire) eller ordföranden vid handelsdomstolen (tribunal de commerce), inom ramen för deras materiella behörighet.

Om rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område inte anvisar den domstol som är territoriellt behörig, utan domstolarna i en viss medlemsstat, är domstolen på den plats där svaranden eller en av de svarande är bosatt behörig.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Bestämmelserna om förnyad prövning i undantagsfall (artikel 20 i förordningen) är identiska med de bestämmelser som gäller vid bestridande. Ansökan om förnyad prövning ska ges till den domstol som utfärdade det europeiska betalningsföreläggandet.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande kan ges in per post eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

De språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b är franska, engelska, tyska, italienska och spanska.

Senaste uppdatering: 12/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.