Europeiskt betalningsföreläggande

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Anmärkning

Närmare bestämmelser om genomförandet av förordningen om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande i Tyskland kommer att fastställas i en lag om förbättring av den gränsöverskridande indrivningen av fordringar och delgivning.


Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Behörig domstol i hela Tyskland är Amtsgericht Berlin-Wedding. Domstolens kontaktuppgifter är

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tfn: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Behörig domstol i förfaranden om betalningsföreläggande är Amtsgericht Wedding (distriktsdomstol).

Ett efterföljande tvistemål handläggs av den domstol som sökanden har angett som internationellt behörig. Skulle denna domstol inte vara behörig att avgöra tvisten, kan den hänvisa målet till den tyska domstol som är internationellt behörig. Frågan om vilken domstol som är internationellt behörig avgörs generellt utifrån relevanta EU-regler, till exempel förordning nr 1215/2012.

Prövningsförfarandets omfattning och förlopp fastställs utförligt i artikel 20 i förordningen. I ovannämnda lag föreskrivs att sökanden ska lämna en trovärdig redogörelse för de omständigheter som vederbörande anser utgöra grund för ett upphävande av det europeiska betalningsföreläggandet. Den internationellt behöriga tyska domstolens (se ovan) avgörande kan inte överklagas. Om den förklarar det europeiska betalningsföreläggandet ogiltigt, är förfarandet enligt förordningen avslutat.

Med avvikelse från detta ska behörig domstol i arbetsrättsliga tvister enligt §§ 2, 46b andra stycket i arbetslagen vara den internationellt behöriga arbetsdomstol som skulle vara behörig att meddela dom i anhängiggjorda klagomål.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Förutom på papper kan ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande även göras elektroniskt om den behöriga domstolen tillåter det. Amtsgericht Wedding tillåter elektronisk ansökan. Det krävs särskild programvara för att göra en elektronisk ansökan vid Amtsgericht Wedding. Mer information finns här: https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Endast tyska godtas.

Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.