Europeiskt betalningsföreläggande

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande instanser är behöriga att utfärda betalningsförelägganden: för krav som faller inom distriktsdomstolens behörighet, dvs. krav som inte överstiger tjugo tusen (20 000) euro, är distriktsdomstolens domare behörig; för krav som överstiger tjugo tusen (20 000) euro är förstainstansdomstolen med en domare behörig.

Distriktsdomstolens domare är dock behörig att utfärda betalningsförelägganden i samband med hyrestvister, om den avtalade månadshyran inte överstiger sex hundra (600) euro. Om hyran överstiger sex hundra (600) euro är förstainstansdomstolen med en domare behörig.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förfarandet för förnyad prövning inleds genom att betalningsföreläggandet bestrids vid den distriktsdomstol eller den förstainstansdomstol med en domare som utfärdade betalningsföreläggandet.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Standardformuläret i bilagan till förordningen bör ges in skriftligen till den behöriga domstolens kansli. Det är också möjligt att ge in ansökan per e-post, via den digitala e-codex-plattformen eller via den digitala plattformen för ingivande av rättsliga handlingar, när dessa medier finns tillgängliga.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Endast grekiska godtas.

Senaste uppdatering: 01/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.