Europeiskt betalningsföreläggande

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

De domstolar som är behöriga att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande är distrikts- eller stadsdomstolarna (rajona (pilsētas) tiesas), som är förstainstansdomstolar i tvistemål. Den specifika distrikts- eller stadsdomstol som är behörig är i regel domstolen på svarandens angivna hemort (deklarētā dzīvesvieta), eller, om svaranden inte har angivit någon hemort, där svaranden har sin hemadress (dzīvesvietas adrese) eller sitt säte (juridiskā adrese). En förteckning över domstolar finns här.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

I artikel 485.11.1 i civilprocesslagen anges att en ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande som utfärdats av en distrikts- eller stadsdomstol ska inges till lämplig regional domstol (abgabaltiesa). Det finns fem regionala domstolar som prövar tvistemål. Varje regional domstol har territoriell behörighet för ett område med flera verksamma distrikts- och stadsdomstolar. En förteckning över domstolar finns här.

En ansökan om förnyad prövning av ett föreläggande måste inges inom 45 dagar från den dag personen får kännedom om de omständigheter som ligger till grund för den förnyade prövningen enligt den EU-lagstiftning som avses i ovannämnda artikels första punkt.

En ansökan som inte anger grunderna för förnyad prövning enligt förordningen behandlas inte, utan återsänds till sökanden. Domstolen behandlar inte heller upprepade ansökningar, såvida inte de grunder som åberopats för den förnyade prövningen av föreläggandet har ändrats. Ett ytterligare klagomål (blakus sūdzība) får inges mot domstolens beslut.

En ansökan om förnyad prövning handläggs med hjälp av ett skriftligt förfarande. Om den regionala domstolen efter att ha behandlat ansökan anser att villkoren för förnyad prövning av föreläggandet är uppfyllda, upphäver domstolen det omtvistade föreläggandet i dess helhet och återförvisar ärendet till den domstol som behandlade ärendet i första instans.

Om den regionala domstolen finner att de omständigheter som sökanden har åberopat inte motiverar en förnyad prövning av föreläggandet avslår den ansökan. Ett ytterligare klagomål får inges mot domstolens beslut. Förfarandet för att inge och behandla sådana ytterligare klagomål fastställs i kapitel 55 i civilprocesslagen. En engelsk översättning av civilprocesslagen finns här.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

De handlingar som ska inges till domstolen ska inges i pappersform, antingen per post eller personligen. Handlingar till domstolen kan också lämnas in elektroniskt via portalen E-lieta eller genom att skicka dem till domstolens e-postadress. Handlingar som lämnas in elektroniskt måste undertecknas med en säker elektronisk signatur som erkänns i Lettland (en kvalificerad elektronisk underskrift i den mening som avses i artikel 3.12 i förordning (EU) nr 910/2014).

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Ett europeiskt betalningsföreläggande måste utfärdas på eller översättas till lettiska.

Senaste uppdatering: 25/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.