Europeiskt betalningsföreläggande

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Enligt artikel 20 i lagen ska ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande lämnas in till domstol i enlighet med bestämmelserna om domstols behörighet i Litauens civilprocesslag (Litauens officiella tidning nr 361340, 2002); i mål där fordran inte överstiger 100 000 litas har distriktsdomstolarna behörighet, och i mål där fordran överstiger 100 000 litas har de regionala domstolarna behörighet. Efter prövning av ansökan har den berörda domstolen behörighet att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Enligt artikel 23 i lagen är det den domstol som har utfärdat ett europeiskt betalningsföreläggande som ansvarar för en eventuell förnyad prövning enligt artikel 20.1 och 20.2 i förordning nr 1896/2006. Efter att ha beviljat en ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande ska domstolen översända kopior av ansökan med bilagor till käranden. Domstolen ska även underrätta käranden om att han eller hon måste yttra sig skriftligen om ansökan senast fjorton dagar efter det att den avsändes. Senast fjorton dagar efter det att tidsfristen för att yttra sig har löpt ut ska den behöriga domstolen genom ett skriftligt förfarande behandla ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande och fatta ett beslut i enlighet med artikel 20.3 i förordning nr 1896/2006.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I ärenden om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande kan de relevanta handlingarna antingen lämnas direkt till domstolen eller sändas per post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

När det gäller artikel 21.2 b i förordning nr 1896/2006 godtas endast litauiska.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.