Europeiskt betalningsföreläggande

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Civil Court First Hall – från 15,000 euro och uppåt

Court of Magistrates (Malta) – mellan 5,000 och 15,000 euro

The Small Claims Tribunal – högst 5,000 euro

Court of Magistrates (Gozo) högre instans (15,000 euro och uppåt) samt lägre instans (mellan 5,000 och 15,000 euro) – behörig att pröva alla anspråk som rör personer med hemvist eller stadigvarande bosättning på Gozo eller Comino.

All korrespondens ska ställas till:

The Registrar

(Namn på behörig domstol)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korrespondens till domstolarna för Gozo ska ställas till:

The Registrar

(Namn på behörig domstol)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) högre och lägre instans

All korrespondens ska ställas till:

The Registrar

(Namn på behörig domstol)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korrespondens till domstolarna för Gozo ska ställas till:

The Registrar

(Namn på behörig domstol)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Förnyad prövning enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1896/2006.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Inlämnande av ansökan och övriga handlingar som krävs enligt förordning (EG) nr 1896/2006 till behörig domstol eller inlämnande av ansökan och övriga handlingar via post till behörig domstol.

Om det är svaranden som begär förnyad prövning måste svaranden själv lämna in överklagandet på maltesiska till behörig domstol.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Maltesiska och engelska.

Senaste uppdatering: 25/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.