Europeiskt betalningsföreläggande

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Artikel 2 i lagen om tillämpning av det europeiska betalningsföreläggandet (Uitvoeringswet EBB):

En ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande enligt artikel 7 i förordningen ska ges in till domstol. Om det belopp som anges i artikel 7.2 b i förordningen inte överstiger det belopp som anges i artikel 93 a i civilprocesslagen (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) eller om ansökan rör en sak som omfattas led c i den artikeln, ska ansökan prövas av en distriktsdomare (kantonrechter).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Artikel 9 i lagen om tillämpning av det europeiska betalningsföreläggandet:

1. Om ett europeiskt betalningsföreläggande förklarats verkställbart enligt förordningen kan svaranden, på de grunder som anges i artikel 20.1–2 i förordningen, ansöka om förnyad prövning vid den domstol som utfärdat det europeiska betalningsföreläggandet.

2. Ansökan ska ges in följande tidsfrister:

a. I sådana fall som avses i artikel 20.1 a i förordningen, inom fyra veckor från det att det verkställbara betalningsföreläggandet delgavs svaranden.

b. I sådana fall som avses i artikel 20.1 b i förordningen, inom fyra veckor från det att de där angivna grunderna inte längre är för handen.

c. I sådana fall som avses i artikel 20.2 i förordningen, inom fyra veckor från det att den där angivna grunden för förnyad prövning har delgivits svaranden.

3. En ansökan om förnyad prövning kan ges in utan medverkan av en advokat.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Enligt de nederländska civilprocessbestämmelserna (artikel 33 i civilprocesslagen – Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) finns det i princip inget som hindrar att en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande ges in på elektronisk väg, förutsatt att det är förenligt med domstolens rättegångsregler. För närvarande erbjuder dock ingen domstol en sådan möjlighet. Ansökningar kan därför endast

- översändas per post eller

- ges in direkt via domstolens kansli.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Artikel 8.2 i lagen om tillämpning av det europeiska betalningsföreläggandet:

2. Ett europeiskt betalningsföreläggande som förklarats verkställbart av en domstol i en annan medlemsstat ska vara utformat i enlighet med artikel 21.2 b i förordningen eller vara översatt till nederländska.

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.