På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeiskt betalningsföreläggande

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

Domstolsförfaranden i Nordirland regleras genom Court of Judicature (Northern Ireland) från 1980 och County Court Rules (Northern Ireland) från 1981. Bestämmelserna utfärdas inom ramen för Judicature (Northern Ireland) Act från 1978 enligt lagstadgade regler.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Nordirland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

High Court of Justice är den domstol som är behörig att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande i Nordirland.

Den behörighet som tillkommer grevskapsdomstolar (county courts) finns lagfäst i 1980 års förordning om grevskapsdomstolar i Nordirland (County Courts (Northern Ireland) Order 1980). I avvaktan på en eventuell ändring av ovannämnda förordning omfattas förfaranden enligt EU-förordningen inte av grevskapsdomstolarnas behörighet, utan avgörs i stället av High Court inom ramen för dess allmänna behörighet, oavsett vilket ekonomiska värde förfarandet gäller.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

En ansökan om förnyad prövning i Nordirland enligt artikel 20 kan inges till High Court i enlighet med Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, Part IV, Order 71.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Post är det kommunikationsmedel som domstolen i Nordirland godtar för att inleda ett förfarande om ett europeiskt betalningsföreläggande. I framtiden kan det eventuellt bli möjligt att lämna in ansökan på elektronisk väg. Övriga handlingar som skickas till domstolen i samband med europeiska betalningsförelägganden, däribland invändningar, kan dock sändas till domstolen med post, fax eller på annat elektroniskt sätt när så är möjligt, i enlighet med Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, Rule 39, Order 71. Det går också att lämna in ansökan och övriga handlingar i förfarandet till domstolen personligen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Engelska är det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b.

Senaste uppdatering: 14/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.