Europeiskt betalningsföreläggande

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Polen

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Behöriga domstolar är distriktsdomstolarna (sądy rejonowe) och regiondomstolarna (sądy okręgowe), vars geografiska och tematiska behörighet fastställs i civilprocesslagen (Kodeks postępowania cywilnego) av den 17 november 1964 (Polens officiella tidning 2014, punkt 101, med ändringar). Den tematiska behörigheten regleras av artiklarna 16, 17 och 461.11 jämförda med artikel 50516.1 i civilprocesslagen, medan den geografiska behörigheten regleras av artiklarna 27–46 och 461.1 jämförda med artikel 50516.1 i civilprocesslagen.

Ansökningar om hinder mot verkställighet i enlighet med artikel 22 (Hinder mot verkställighet) i förordningen ska, i enlighet med artikel 1153.23.1 i civilprocesslagen, inges till den regiondomstol som är behörig där gäldenären har sin hemvist eller sitt säte eller, i avsaknad av en sådan domstol, till den regiondomstol i vars region verkställigheten sker eller ska ske. I enlighet med artikel 1153.23.3 får motparten lägga fram sin ståndpunkt i ärendet inom en tidsfrist som domstolen har fastställt.

I fråga om artikel 23 (Vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet) gäller att den behöriga distriktsdomstolen efter en ansökan från gäldenären, i enlighet med artikel 1153.20.1 i civilprocesslagen, kan vilandeförklara ett verkställighetsförfarande som genomförs på grundval av ett europeiskt betalningsföreläggande. Efter en ansökan från gäldenären kan denna domstol också begränsa verkställigheten till säkerhetsåtgärder, eller göra verkställigheten beroende av att borgenären ställer en lämplig säkerhet.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

När det gäller artikel 20.1 ges gäldenären skydd genom möjligheten att återställa försutten tid för att bestrida ett europeiskt betalningsföreläggande. På detta område tillämpas bestämmelserna i första delen avsnitt 6 kapitel 5 rörande underlåtelse att iaktta tidsfristen och återställande av försutten tid (artiklarna 167–172) i civilprocesslagen. Enligt dessa bestämmelser ska en skriftlig ansökan om återställande av försutten tid lämnas in till den domstol där förfarandet ska äga rum, inom en vecka efter den tidpunkt då orsaken till underlåtandet att iaktta tidsfristen har upphört. I skrivelsen ska de omständigheter som ligger till grund för ansökan styrkas. I och med att ansökan om återställande av försutten tid lämnas in ska parten också vidta den processuella åtgärd som består i att lämna in en ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande. När ett år har förflutit efter det att tidsfristen löpt ut, får den försuttna tiden återställas endast i särskilda fall En ansökan om återställande av försutten tid leder som regel inte till att ett förfarande eller ett verkställande av en dom avbryts.

När det gäller artikel 20.2 tillämpas de principer som anges i artikel 50520 i civilprocesslagen. Ansökan ska uppfylla kraven på skriftliga inlagor och innehålla skälen till upphävandet av det europeiska betalningsföreläggandet. Den domstol där betalningsföreläggandet utfärdats är behörig att pröva ansökan. Före upphävandet av ett europeiskt betalningsföreläggande ska domstolen höra käranden eller be käranden inge ett skriftligt yttrande.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande och andra handlingar i det förfarandet får endast lämnas in i skriftlig form. Handlingarna kan sändas in till den behöriga domstolen per post eller lämnas in personligen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Polska är det språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b.

Senaste uppdatering: 27/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.