På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeiskt betalningsföreläggande

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

Det ordinarie civilrättsliga förfarandet regleras i huvudsak av Ordinary Cause Rules 1993. Dessa finns tillgängliga på webbplatsen för det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service).

Bestämmelserna fastställs genom lag och kan ändras genom lag för att följa förordningen. Separata bestämmelser måste också införas.

Court of Session reglerar och föreskriver det förfarande och den praxis som ska tillämpas i tvistemålsprocesser i sheriffdomstolen genom sekundärlagstiftning i form av en så kallad Act of Sederunt.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Skottland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Sheriffdomstolen är den domstol som är behörig att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande i Skottland. I alla mål sker förfarandet inför en sheriffdomare.

En stämning kan utfärdas vid vilken sheriffdomstol som helst i Skottland. På det skotska domstolsverkets webbplats hittar du adresserna till samtliga sheriffdomstolar.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Alla ansökningar ska göras till sheriffdomaren.

En ansökan om förnyad prövning enligt artikel 20.1 ska göras i enlighet med formulär 2 i Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008.

En ansökan om förnyad prövning enligt artikel 20.2 ska göras i enlighet med formulär 3 i Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008.

Formulären 2 och 3 kan laddas ned från det skotska domstolsverkets webbplats.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Sheriffdomstolarna i Skottland godtar försändelser per post i samband med utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande (beroende på att en domstolsavgift måste tas ut för att ett förfarande ska kunna inledas). För närvarande övervägs om elektronisk ingivning av ansökan ska tillåtas. Senare handlingar, inbegripet bestridanden, kan också skickas till domstolen per post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Engelska är det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b.

Senaste uppdatering: 13/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.