Europeiskt betalningsföreläggande

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Enligt avsnitt 12 i tvistemålsprocesslagen (Civilný sporový poriadok) (lag nr 160/2015) är de behöriga domstolarna distriktsdomstolarna (okresné súdy) och stadsdomstolen i Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

I enlighet med artikel 29.1 b i förordningen kan enligt avsnitt 398 i tvistemålsprocesslagen en ansökan om extraordinärt rättsmedel (förnyad rättegång) inges till den behöriga domstol som behandlade målet i första instans, dvs. distriktsdomstolen (okresný súd) eller stadsdomstolen (mestský súd).

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med avsnitt 125 i tvistemålsprocesslagen kan en ansökan göras skriftligen eller elektroniskt. En ansökan som har lämnats elektroniskt på felaktigt sätt måste sändas in igen på papper inom tio dagar eller i godtagbar elektronisk form, annars beaktas den ej. Någon begäran om att sända in ansökan igen görs inte av domstolen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Vid tillämpning av artikel 21.2 b i förordningen är slovakiska det språk som godtas.

Senaste uppdatering: 09/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.