Europeiskt betalningsföreläggande

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Distriktdomstolar (okresné súdy).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

I enlighet med § 398 i civilprocesslagen kan en ansökan om extraordinärt rättsmedel (förnyad rättegång) inges till behörig domstol som behandlade målet i första instans, dvs. distriktsdomstolen.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med § 125 civilprocesslagen kan en ansökan göras skriftligen eller elektroniskt. En ansökan som har lämnats elektroniskt på felaktigt sätt måste sändas in igen på papper inom 10 dagar eller i godtagbar elektronisk form, annars beaktas den ej. Någon begäran om att sända in ansökan igen görs inte av domstolen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Godtaget språk för att upprätta intyg är slovakiska.

Senaste uppdatering: 07/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.