Europeiskt betalningsföreläggande

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovenien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

De behöriga domstolarna är lokala domstolar (okrajno sodišče) och distriktsdomstolar (okrožno sodišče).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

De lokala domstolarna och distriktsdomstolarna ansvarar för förfarandet för förnyad prövning och är behöriga för tillämpningen av artikel 20 i förordningen.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Kommunikationen med domstolarna sker per post, med e-post eller med användning av andra former av kommunikationsteknik, och man kan lämna ansökningarna direkt till domstolen eller med hjälp av en person som har till yrke att inge ansökningar (professionell leverantör) [artikel 105 b i civilprocesslagen, Uradni List RS (UL RS; Republiken Sloveniens officiella tidning) nr 73/07 – officiell konsoliderad version nr 45/08 – (skiljedomslagen) ZArbit, 45/08, 111/08 – författningsdomstolens beslut nr 57/09 – författningsdomstolens beslut nr 12/10 – författningsdomstolens beslut nr 50/10 – författningsdomstolens beslut nr 107/10 – författningsdomstolens beslut nr 75/12 – författningsdomstolens beslut nr 40/13 – författningsdomstolens beslut nr 92/13 – författningsdomstolens beslut nr 10/14 – författningsdomstolens beslut nr 48/15 – författningsdomstolens beslut nr 73, 13.8.2007, s. 10425].

Artikel 29.1 d - Godkända språk

De officiella språken är slovenska och de två nationella minoritetsspråken, som används officiellt vid domstolarna i de områden där dessa nationella minoriteter lever (jfr artiklarna 6 och 104 i civilprocesslagen). De nationella minoritetsspråken är italienska och ungerska.

Områden med blandade nationaliteter definieras i rättsakten om indelning i kommuner och kommunernas geografiska omfattning (UL RS nr 108/06 – officiell konsoliderad version och nr 9/11, nedan kallad ZUODNO-lagen). I artikel 5 i ZUODNO-lagen anges att ”Områden med blandade nationaliteter är enligt denna rättsakt de som definieras som sådana i de nuvarande kommunala stadgarna för Lendava, Hodoš–Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola och Piran.”

Senaste uppdatering: 27/03/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.