Europeiskt betalningsföreläggande

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 1896/2006

Allmän information

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande innebär att borgenärer kan driva in obestridda fordringar av civil eller kommersiell natur enligt ett gemensamt förfarande som bygger på användning av standardformulär.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder utom Danmark.

Förfarandet kräver ingen närvaro i domstol. Borgenären behöver bara lämna in ansökan och låta förfarandet ha sin gilla gång.

Enligt denna förordning används sju standardformulär.

Du har en fordran och vet inte om du ska använda det europeiska betalningsföreläggandet eller det europeiska småmålsförfarandet? Använd guiden på sidan Webbformulär för att få hjälp.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länkar

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande  PDF (5823 Kb) sv

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)

Senaste uppdatering: 01/04/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.