Искове с малък материален интерес

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 861/2007

Обща информация

С Регламент (EО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес се цели подобряването и опростяването на процедурите по граждански и търговски дела, при които стойността на иска не надвишава 5 000 EUR.

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания.

Процедурата за искове с малък материален интерес се провежда с помощта на стандартни формуляри. Тя се провежда писмено, освен ако съдът не реши, че е необходимо устно изслушване.

Устни изслушвания могат да се провеждат чрез телеконференция или видеоконференция, ако съдът разполага със съответното оборудване.

За да бъде ускорено производството, в Регламента са установени срокове за страните и за съда.

В Регламента са предвидени четири стандартни формуляра.

Не знаете дали по отношение на вашия иск може да бъде приложена eвропейската заповед за плащане или европейската процедура за искове с малък материален интерес? Използвайте съветника на страницата Онлайн формуляри, за да прецените.

Европейският портал за електронно правосъдие предоставя информация относно прилагането на регламента, както и формулярите, които можете да попълните на вашия компютър и да разпечатате.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Ръководство за потребителите относно Европейскaтa процедурa за искове с малък материален интерес  PDF (1130 Kb) bg

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес  PDF (1925 Kb) bg

АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле
Последна актуализация: 01/04/2022

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.