Искове с малък материален интерес

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

В Австрия компетентни да разглеждат дела на първа инстанция съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 2421/2015 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, са районните съдилища (Bezirksgerichte). Териториалната компетентност се определя, доколкото вече не е определена от прилагането на Регламент (ЕО) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, от австрийското законодателство относно компетентността.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Искове по Регламент (ЕО) № 861/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 2421/2015 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, могат да бъдат подадени на хартиен носител или по електронен път чрез системата за електронна съдебна кореспонденция (Elektronischer Rechtsverkehr — „ERV“). По принцип ERV е достъпна за всички физически и юридически лица, въпреки че за използването ѝ са необходими специален софтуер и участие на организация посредник. Актуален списък на организациите посредници можете да намерите на адрес

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Заявления и приложения могат да се подават и в електронна форма, като се използва функцията на картата на гражданите (Bürgerkartenfunktion) (чип карта или подпис с мобилен телефон — вж. http://www.buergerkarte.at/ ) заедно с онлайн формулярите, които могат да бъдат намерени на уебсайта за правосъдие на Австрия: https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html.

Документите не могат да се подават по факс или по електронната поща.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Когато Австрия разполага с международна компетентност, страните получават помощ и обща информация от съответния районен съд.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Съдилищата могат да използват австрийската система ERV за електронно връчване на документи на страните или на техни представители. Това е форма на предаване, при която в рамките на установен кръг потребители се спазват точни технически правила. По принцип ERV е достъпна за всички физически и юридически лица, въпреки че за използването ѝ са необходими специален софтуер и участие на организация посредник. Актуален списък на организациите посредници можете да намерите на адрес

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Ако не е възможно връчване чрез ERV, електронното връчване на документите може да се извърши и чрез административния отдел за връчване на документи в съответствие с част 3 от Закона за връчване на документи (Zustellgesetz, член 28 и следващите)

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Лицата, които са задължени да използват австрийската ERV (но не и други системи за електронно връчване), са: адвокатите (Rechtsanwälte), други лица, упълномощени да представляват ответника в наказателни производства (Verteidiger in Strafsachen), нотариусите (Notare), кредитните и финансовите институции (член 1, параграфи 1 и 2 от Закона за банките — BWG), предприятията, които попадат в обхвата на член 1, параграф 1, точки 1, 2, 4, 6, 7 и 8 от Закона за застрахователния надзор от 2016 г. (VAG от 2016 г.), социално-осигурителните организации (членове 23—25 от Закона за общата социална сигурност — ASVG, член 15 от Закона за социалната сигурност на самостоятелно заетите лица — GSVG, член 13 от Закона за социалната сигурност на земеделските стопани — BSVG, член 9 от Закона за осигуряване при болест и злополука на държавните служители — B-KUVG, и член 4 от Закона за осигуряване на нотариусите — NVG от 1972 г.), пенсионните институции (член 479 от Закона за общата социална сигурност — ASVG), Фонда за отпуск и обезщетение при уволнение на строителни работници (член 14 от Закона за отпуските и обезщетението при уволнение на строителни работници — BUAG), Фонда за заплатите на фармацевтите (член 1 от Закона за фонда за заплатите от 2002 г.), Фонда за непредвидени разходи при несъстоятелност (член 13 от Закона за обезпечаване на непредвидени разходи при несъстоятелност — IESG) и IEF Service GmbH (член 1 от Закона за IEF — IEFG), Конфедерацията на австрийските институти за социална сигурност (член 31 Закон за общата социална сигурност — ASVG), финансовият прокурор (Finanzprokuratur, който представлява държавата в определени дела) (член 1 от Закона за финансовия прокурор — ProkG) и адвокатските колегии (Rechtsanwaltskammern).

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Австрийското законодателство относно съдебните такси не включва отделни разпоредби относно съдебните такси за европейската процедура за искове с малък материален интерес. За иска и последващата процедура на първа инстанция се прилага тарифна позиция 1 (TP 1) от Закона за съдебните такси (GGG); за жалба и последващата процедура на втора инстанция се прилага тарифна позиция 2 (TP 2) от същия закон. Тези такси са същите като таксите за всички вътрешни граждански дела.

Съдебните такси се изчисляват въз основа на стойността, която е предмет на иска (стойността на първоначалния иск, увеличена с всяка допълнителна сума, която е включена към иска), или стойността, която е предмет на обжалването, и броя на страните. Настоящите тарифи могат да бъдат намерени в Австрийската правна информационна система (вж. https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; щракнете върху „Bundesrecht konsolidiert“ (консолидирано федерално законодателство); в графа „Titel, Abkürzung“ (заглавие, съкращение) се вписва „GGG“; в раздел „Параграф“ се вписва „32“).

Начините на плащане са определени в член 4 от Закона за съдебните такси, който предвижда, че таксите могат да бъдат платени с банкова карта с функция за плащане през банкомат или с кредитна карта, чрез плащане или превод на сумата по сметка на компетентния съд, или в брой в компетентния съд.

Всички такси могат да бъдат платени чрез директен дебит, ако съдът (или австрийската съдебна система като цяло) е получил право да събира съдебните такси от сметка, която трябва да бъде посочена от страната, дължаща таксите, и да ги депозира в сметка на съда, и ако в заявлението се посочват поне данните за сметката, от която трябва да бъдат изтеглени таксите, и максималният размер, който може да бъде дебитиран.

Ако искът е подаден, като е използвана системата ERV, таксите трябва да бъдат платени чрез директен дебит. В този случай не може да се посочва максимален размер на сумата, която може да се изтегля.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

При дело, заведено по Регламент (ЕО) № 861/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 2421/2015 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, постановено на първа инстанция решение от районния съд подлежи на обжалване (Berufung). Жалбата трябва да бъде подадена в писмен вид в районния съд, който е постановил решението на първа инстанция, в срок до четири седмици, считано от връчването на съдебното решение. Тя трябва бъде подписана от адвокат (Rechtsanwalt). Страната трябва да бъде представлявана от адвокат и в последващото производство по обжалване.

Решението в частта за разноските може да бъде обжалвано чрез подаване на жалба, касаеща същата тази част (Kostenrekurs), дори и ако самото решение не се обжалва. Подобна жалба трябва да бъде подадена в съда, който е постановил решението в срок до четиринадесет дни, считано от връчването на решението.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Съгласно член 548, параграф 5 от австрийския Граждански процесуален кодекс съдът, компетентен на първа инстанция по европейската процедура за искове с малък материален интерес, е компетентен и за преразглеждането, предвидено в член 18 от регламента.

Преразглеждане ще има само ако то е изрично поискано от ответника. В молбата на ответника трябва да се съдържат основателни причини за такова преразглеждане. Съдът ще разгледа само представените от ответника заявления. Той трябва да проведе устно заседание само ако счита това за необходимо.

Ако според съда основанията за преразглеждане, определени в член 18, параграф 1 от регламента, не са приложими, той ще отхвърли исковата молба в съответствие с член 18, параграф 3, като в този случай първоначалното съдебно решение остава в сила. Срещу всяко решение може да бъде подадена касационна жалба (Rekurs). Ако обаче основанията, посочени в член 18, параграф 1, са приложими, и ако съдът счита, че са налице основателни причини, той ще обяви първоначалното си решение за нищожно. Решението не може да се обжалва. Процесът се връща във фазата преди предприемането на процесуалните стъпки, обявени за нищожни. В хода на процедурата за преразглеждане съгласно член 18 ответникът може да подаде в държавата членка на изпълнението молба за спиране или ограничаване на изпълнението съгласно член 23.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Приетият език съгласно член 21a, параграф 1 е немски.

Освен официалния език (немски), австрийските граждани и гражданите на държави, които са страни по Споразумението за европейското икономическо пространство, могат да използват унгарски език пред районните съдилища на Oberpullendorf и Oberwart, словенски език — пред районните съдилища на Ferlach, Eisenkappel и Bleiburg, и хърватски език — пред районните съдилища на Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf и Oberwart.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Органите, компетентни за изпълнението и за целите на прилагането на член 23, са районните съдилища. Териториалната компетентност се определя в съответствие с Австрийския кодекс на изпълнението (Exekutionsordnung).

Последна актуализация: 07/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.