Искове с малък материален интерес

България

Съдържание, предоставено от
България

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Районните съдилища по постоянния адрес на ответника или по неговото седалище са компетентни да разглеждат производствата по този ред.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Стандартният исков формуляр А се подава директно до компетентния районен съд или се изпраща по пощата.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Практическа помощ и информация в съответствие с член 11 от Регламента се предоставя от Европейския потребителски център в България, който е част от мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC-Net).   Информация във връзка с приложението на Регламента се предоставя от Министерството на правосъдието при отправено запитване.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Прилагат се методите за връчване, предвидени в действащия Граждански процесуален кодекс. Съгласно чл. 43 връчванията се извършват лично или чрез друго лице. Съдът също така може да разпореди връчването да стане чрез прилагане на съобщението към делото, чрез залепване на уведомление или чрез публично обявление.

Съгласно чл. 42, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс на страната в производството могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Те се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Няма изрично определени.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, съдебните такси в България са в размер на 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.

Съдебните такси се заплащат чрез банков превод.

Съгласно чл. 13, т. 3 от Тарифата по молба за издаване на удостоверение за признаване или допускане изпълнението на българско съдебно решение се събира такса в размер на 40 лв.

По молба за признаване и допускане изпълнението на решение на чуждестранни съдилища, арбитражни съдилища и други органи се събира такса 50 лв. /чл. 15 от Тарифата/.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалбата срещу решение по европейско производство за искове с малък материален интерес се подава пред съответния окръжен съд. (чл. 624, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Жалбата следва да бъде подадена в двуседмичен срок от връчването на страната на решението на районния съд. Производството по въззивно обжалване е регламентирано в Глава двадесета от Гражданския процесуален кодекс.

Решението на окръжния съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд при условията на чл. 280. (чл. 624, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Основанията и условията за допускане на едно решение до касационно обжалване са изрично установени в Глава двадесета и втора от Гражданския процесуален кодекс.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Ответникът може да подаде пред съответния апелативен съд молба за преразглеждане на решението, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, при условията и по реда на чл. 18. Съдът изпраща препис от молбата за преразглеждане на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор. Молбата за преразглеждане се разглежда в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа молбата в открито заседание. Решението по молбата за преразглеждане не подлежи на обжалване.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

За целите на член 21а, параграф 1 приетият език е българският език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Компетентни органи по отношение на изпълнението са съдебните изпълнители (държавни и частни).

Молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение по европейско производство за искове с малък материален интерес се подава пред окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението.

Последна актуализация: 18/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.