Искове с малък материален интерес

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

В Хърватия съдилищата или правораздавателните органи, компетентни да постановяват решения по европейската процедура за искове с малък материален интерес, са общинските (районни) съдилища и търговските съдилища.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Формуляри, други молби или заявления трябва да се подават в писмена форма, по факс или по електронна поща.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Съгласно Закона за безплатната правна помощ (Narodne novine (Държавен вестник на Република Хърватия), № 143/13, 98/19 — https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html, първичната правна помощ се предоставя от служби, професионални сдружения и правни клиники.

Първичната правна помощ включва:

а) обща правна информация;

б) правни консултации;

в) изготвяне на документи до публичноправни органи, до Европейския съд по правата на човека и международни организации съгласно международните споразумения и правилата за функционирането на тези органи;

г) представителство в производства пред публичноправни органи;

д) правна помощ при уреждане на спор по извънсъдебен ред.

Списък на професионалните сдружения и правните клиники, предоставящи първична правна помощ, може да бъде намерен на адрес: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Документите се връчват по пощата или от специален съдебен служител, т.е. служител на съда, чрез компетентния съдебен орган или нотариус, или директно в съда, или чрез електронни средства в съответствие със специален закон.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Не се прилага.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Съдебната такса се определя въз основа на цената на иска и се начислява за:

  • искова молба и насрещен иск;
  • отговор на искова молба;
  • произнасяне по иск;
  • обжалване на съдебно решение;
  • молба за принудително изпълнение на съдебно решение;
  • молба за преразглеждане на съдебно решение.

Освен ако не е предвидено друго, задължението за плащане на таксата възниква към момента на подаване на молбата, съгласно предвиденото в член 4 от Закона за съдебните такси.

Съдебните такси могат да се изчисляват за всяко отделно действие в зависимост от стойността на предмета на спора (цена на иска) и в съответствие със следната таблица:

Над

До (размер в) HRK

HRK

0,00

3000,00

100,00

3000,00

6000,00

200,00

6000,00

9000,00

300,00

9000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Ако цената на иска надвишава 15 000,00 HRK, се дължи такса в размер на 500,00 HRK, плюс 1 % от сумата над 15 000,00 HRK, но не повече от 5000,00 HRK.

Таксите, определени в Тарифата за съдебните такси, се заплащат в таксови марки, издадени от Хърватия, или в брой, ако дължимата сума за такси надвишава 100,00 HRK и ако е предвидено, че таксата може да бъде платена директно по посочената по-горе сметка независимо от нейния размер.

Таксите са представени в абсолютни стойности в HRK и в проценти.

Когато таксата се изчислява като процент от цената на иска, основата за изчисляване се закръглява нагоре до най-близката стотица, така че такса под 50,00 HRK се закръглява надолу към по-ниската стотица, докато такса над 50,00 HRK се закръглява нагоре към по-високата стотица.

Съгласно член 15а от Регламент № 861/2007 съдебната такса може да бъде платена чрез банков превод.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Решението може да бъде обжалвано. Жалбата се подава до съда, постановил решението, в рамките на осем дни, считано от датата на публикуване на решението, но ако решението е връчено на страната, срокът започва да тече от датата на връчването.

Жалбата срещу решение по процедурата за искове с малък материален интерес се разглежда от състав от един съдия във второинстанционен съд.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Ако ответникът докаже, че са налице предпоставките за преразглеждане на съдебното решение, постановено по европейска процедура за искове с малък материален интерес съгласно член 18 от Регламент № 861/2007, молбата за преразглеждане се подава под формата на иск до компетентния районен или търговски съд, който може да обяви решението за нищожно, докато молба за възстановяване в предишното състояние се подава до сезирания с производството съд или правораздавателен орган, който може също така да върне производството във фазата преди постановяване на решението.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Трябва да бъде представен превод на хърватски език, заверен от оправомощено лице в една от държавите членки.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Компетентен за принудителното изпълнение е районният съд (općinski sud), като той постановява решения по молбите за принудително изпълнение. Териториалната компетентност на съда се определя съгласно правилата за териториалната компетентност на съдилищата по изпълнителните производства.

Решение за спиране или ограничаване на изпълнението по член 23 от Регламент № 861/2007 се постановява от районния съд.

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.