Искове с малък материален интерес

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

  • Районен съд на Никозия

Адрес: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Телефон: (+357) 22865518

Факс: (+357) 22304212/22805330

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд на Лимасол

Адрес: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Телефон: (+357) 25806100/25806128

Факс: (+357) 25305311

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд на Ларнака

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Телефон: (+357) 24802721

Факс: (+357) 24802800

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд на Пафос

Адрес: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Телефон: (+357) 26802601

Факс: (+357) 26306395

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд на Фамагуста

Адрес: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Телефон: (+357) 23730950/23742075

Факс: (+357) 23741904

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Възможните средства за комуникация, които се приемат за целите на европейската процедура за искове с малък материален интерес, са: лично подаване на молба в регистратурата или изпращането ѝ по пощата, или чрез всяко друго средство за комуникация, като например по факс или по електронна поща.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

„Πρωτοκολλητεία“ (регистратури) на районните съдилища.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Документите се връчват по пощата или с препоръчано писмо с обратна разписка, в която се посочва датата на получаване. Ако не е възможно връчването да се извърши по този начин, то може да се извърши по някой от начините, посочени в членове 13 или 14 от Регламент (ЕО) № 805/2004.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Не се прилага.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

За попълване на формуляра не се начисляват съдебни такси.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Решенията на първоинстанционния съд по искове с малък материален интерес могат да се обжалват пред Върховния съд. Жалбата трябва да бъде подадена в срок от 14 дни след постановяването на решението на първа инстанция.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Не се прилага.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Исковата молба, отговорът на ответника, всеки насрещен иск и отговорите на насрещни искове, както и всяко описание на свързаните с тях подкрепящи документи трябва да бъдат на гръцки език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Районните съдилища.

Последна актуализация: 25/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.