Искове с малък материален интерес

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

  • Районен съд на Никозия

Адрес: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Телефон: (+357) 22865518

Факс: (+357) 22304212/22805330

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд на Лимасол

Адрес: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Телефон: (+357) 25806100/25806128

Факс: (+357) 25305311

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд на Ларнака

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Телефон: (+357) 24802721

Факс: (+357) 24802800

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд на Пафос

Адрес: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Телефон: (+357) 26802601

Факс: (+357) 26306395

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд на Фамагуста

Адрес: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Телефон: (+357) 23730950/23742075

Факс: (+357) 23741904

Адрес на ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Възможните средства за комуникация, които се приемат за целите на европейската процедура за искове с малък материален интерес, са: лично подаване на молба в регистратурата или изпращането ѝ по пощата, или чрез всяко друго средство за комуникация, като например по факс или по електронна поща.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

„Πρωτοκολλητεία“ (регистратури) на районните съдилища.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Документите се връчват по пощата или с препоръчано писмо с обратна разписка, в която се посочва датата на получаване. Ако не е възможно връчването да се извърши по този начин, то може да се извърши по някой от начините, посочени в членове 13 или 14 от Регламент (ЕО) № 805/2004.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Не се прилага.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

За попълване на формуляра не се начисляват съдебни такси.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Решенията на първоинстанционния съд по искове с малък материален интерес могат да се обжалват пред Върховния съд. Жалбата трябва да бъде подадена в срок от 14 дни след постановяването на решението на първа инстанция.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Не се прилага.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Исковата молба, отговорът на ответника, всеки насрещен иск и отговорите на насрещни искове, както и всяко описание на свързаните с тях подкрепящи документи трябва да бъдат на гръцки език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Районните съдилища.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.