Искове с малък материален интерес

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

За да се определи кои съдилища в Чешката република са компетентни да разглеждат производства по европейската процедура за искове с малък материален интерес, се прилагат общите правни разпоредби относно компетентността по граждански дела, съдържащи се в Закон № 99/1963 за утвърждаване на Граждански процесуален кодекс (občanský soudní řád), с последните му изменения. Материалната компетентност се урежда в членове 9—12, а териториалната компетентност в членове 84—89а.

Предвид типа дела по принцип материалната компетентност следва да принадлежи на районните съдилища (okresní soudy), а критерият за определяне на териториалната компетентност следва по принцип да бъде местопребиваването/седалището на ответника.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Чешката република приема следните други средства за комуникация:

а) подаване на документи в електронна форма, с подпис, който съгласно специалното законодателство се счита, че има същата сила като саморъчен подпис съгласно Закон № 297/2016 относно удостоверителните услуги при електронни трансакции,

б) електронна поща,

в) факс.

В случаите по букви б) и в) не по-късно от три дни след подаването на молбата трябва да се представи и оригиналът на формуляра, в противен случай молбата няма да бъде разгледана от съда.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Информацията не е достъпна

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

„Кутията за данни“ (datová schránka) е средство за електронно връчване в Чешката република. Кутията за данни е електронна база данни, определена от публичните органи за връчване на документи (съобщения с данни). Редът и условията за функционирането ѝ са уредени в Закон № 300/2008 относно електронните трансакции, личните идентификационни номера и разрешеното преобразуване на документи.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Кутиите за данни се създават безплатно и без поискване за юридическите лица, регистрирани в търговския регистър, за установените със закон юридически лица, за спин-оф предприятията на чуждестранни юридически лица, регистрирани в търговския регистър, за адвокатите, данъчните консултанти и синдиците по производства по несъстоятелност. Създаването на кутия за данни за тези образувания е задължително. За останалите видове юридически и физически лица кутиите за данни се създават при поискване. Редът и условията за функционирането на кутиите за данни се уреждат в Закон № 300/2008 относно електронните трансакции, личните идентификационни номера и разрешеното преобразуване на документи.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Информацията не е достъпна

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Чешкото право предвижда възможност за обжалване. То се осъществява чрез подаване на жалба по реда на членове 201—226 от Закон № 99/1963 за утвърждаване на Граждански процесуален кодекс (občanský soudní řád). Жалбите се подават до съда, чието решение се обжалва, не по-късно от 15 дни от връчването на писменото решение. След това съдът предава жалбата на по-висшестоящ съд, който я разглежда.

Съгласно член 202, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс (občanský soudní řád) не се допуска обжалване на решения, с които се разпорежда изплащане на суми, по-малки от 10 000 CZK; акцесорните вземания не се вземат под внимание. Това не се отнася за решенията за признаване и за неприсъствените решения.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Компетентен да преразгледа производството е районният съд (okresní soud), постановил решението на първа инстанция. Решението за отхвърляне на молба за преразглеждане подлежи на обжалване. Редът за това обжалване е уреден в членове 201—226 от Закон № 99/1963 за утвърждаване на Граждански процесуален кодекс (občanský soudní řád).

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Единственият допустим език в Чешката република е чешки.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

1. В Чешката република органите, компетентни по отношение на принудителното изпълнение, са районните съдилища (okresní soudy) и съдебните изпълнители (soudní exekutoři). Правоимащото лице може:

а) да подаде молба за принудително изпълнение на решение по съдебен ред до районния съд, разполагащ с териториална компетентност;

б) да поиска издаване на заповед за изпълнение от всеки съдебен изпълнител.

При определяне на териториалната компетентност на районния съд, за буква а) се прилагат разпоредбите на членове 84—86 от Гражданския процесуален кодекс, докато в случая по буква б) се прилагат разпоредбите на член 45 от Закон № 120/2001 относно съдебните изпълнители и дейностите по принудително изпълнение с последните му изменения („Кодекс за принудителното изпълнение“ (exekuční řád). При изпълнение на решение се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс; за дейностите на съдебните изпълнители се прилага и Кодексът за принудителното изпълнение.

2. В Чешката република районните съдилища (okresní soudy) са определени като компетентни за целите на прилагането на член 23. Тяхната териториална компетентност в случаите на принудително изпълнение по съдебен ред се урежда в членове 84—86 от Гражданския процесуален кодекс (вж. буква а) по-горе) и в член 45 от Кодекса за принудителното изпълнение — в случаите на принудително изпълнение на решение от съдебен изпълнител (вж. буква б) по-горе).

Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.