В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Искове с малък материален интерес

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Англия и Уелс

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Съдът/съдилищата, който/които е/са компетентен/ни да постановява/т решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес в Англия и Уелс, са окръжният съд (county court) и Висшият съд (High Court of Justice). В повечето случаи процедурата се провежда пред районен съдия (District Judge) в окръжен съд.

Компетентността на окръжните съдилища е изцяло законодателно установена и обхваща почти цялото гражданско право. Общата компетентност в гражданското право в по-голямата си част съвпада с тази на Висшия съд, с изключение на искове за телесна повреда с материален интерес по-малко от 50 000 GBP и парични искове с материален интерес под 15 000 GBP, които трябва да се завеждат в окръжен съд. Допълнителна информация може да се намери в Наредбата относно компетентността на Висшия съд и на окръжните съдилища, 1991 г. (с измененията). Редица законодателни актове предоставят изключителна компетентност на окръжните съдилища, например практически всички дела по Закона за потребителските кредити от 1974 г. и повечето дела, завеждани от ипотечни заемодатели и наемодатели.

Иск може да бъде заведен във всеки окръжен съд в Англия и Уелс. На уебсайта на Съдебната служба са публикувани адресите на всички окръжни съдилища и данните на Висшия съд.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Начините за съобщаване, които се приемат от съдилищата в Англия и Уелс за целите на образуването на европейска процедура за искове с малък материален интерес, са по пощата (предвид необходимостта от начисляване на съдебна такса за образуване на делото, понастоящем съдилищата в Англия и Уелс не могат да приемат плащане на съдебни такси с кредитни или дебитни карти). За допълнителните документи обаче е разрешено изпращането им до съда по пощата, по факс или ел. поща в съответствие с част 5 от Гражданскопроцесуалните правила, в която са определени правилата за входиране и изпращане на документи в съда.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

В Англия и Уелс се допуска обжалване на съдебно решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес. В Наредбата за прилагане на Закона за достъп до правосъдие от 1999 г. (адресиране на жалбите) от 2000 г. (Наредба от 2000 г.) е определено адресирането на жалбите от съдилищата, включително окръжните съдилища. Според Наредбата от 2000 г. областен съдия (Circuit Judge) в окръжния съд разглежда жалбите срещу решение на районен съдия по европейската процедура за искове с малък материален интерес. След това всяка жалба се подава във Висшия съд.

Разпоредбите, които се съдържат в част 5.2 от Гражданскопроцесуалните правила и придружаващите ги Практически указания, уреждат процедурата по всяко такова обжалване и определят сроковете, в рамките на които следва да бъде подадена такава жалба.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Официалният приет език съгласно член 21, параграф 2, буква б) е английски.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Аналогично на националната процедура за искове с малък материален интерес, отговорна за осигуряване на изпълнението на съдебното решение е страната, спечелила делото по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Компетентните органи по отношение на изпълнението и за целите на член 23 са окръжният съд и Висшият съд. Данни за контакт са дадени в буква а) по-горе.

Последна актуализация: 21/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.