Искове с малък материален интерес

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Районният съд на Хелзинки (Helsingin käräjäoikeus) е компетентен да постановява решения по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Данните за контакт с районния съд на фински и шведски език можете да намерите онлайн на адрес www.oikeus.fi - уебсайт, поддържан от Министерството на правосъдието.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Формулярът, посочен в член 4, параграф 1 от регламента, може да бъде изпратен директно на секретариата на районния съд на Хелзинки по пощата, по факс или по електронна поща съгласно предвиденото в Закона за електронните услуги и съобщенията (Публичен сектор) 13/2003.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Като част от финландския орган за конкуренцията и потребителите (Kilpailu- ja kuluttajavirasto), европейският потребителски център във Финландия (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) предоставя помощ и обща информация за обхвата на прилагане на европейската процедура за искове с малък материален интерес, както и обща информация за това, кои съдилища и правораздавателни органи са компетентни да постановяват съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Във Финландия страните могат да получат правна помощ чрез държавни средства съгласно условията, определени в Закона за правната помощ 257/2002. Законът отговаря на изискванията на Директива 2003/8/ЕО на Съвета за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Във Финландия процедурата се урежда от глава 11 от Кодекса за съдопроизводството относно връчването на съобщения в рамките на производствата и от Закона за електронните услуги и съобщенията в публичния сектор 13/2003.

В съответствие с член 3, параграф 3 от глава 11 от Кодекса за съдопроизводството процесуални документи могат да бъдат изпращани като електронно съобщение по определения от адресата начин. За целите на връчването дадена страна също така може да предостави на съда електронен адрес, на който могат да бъдат изпратени документите, връчвани в хода на съдебното производство.

Потвърждението за получаване може да бъде изпратено до съда като електронно съобщение, например като приложение към електронно писмо.

На практика електронните средства за комуникация, използвани в рамките на съдебните производства, са електронна поща и факс.

Няма правно задължение за приемане на електронни услуги или комуникация.

Във Финландия няма специални процесуални правила за предварително приемане на използването на електронни средства.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Не се прилага.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

В съответствие с член 2, параграф 6 от Закона за съдебните такси 1455/2015 за спорни съдебни производства в районния съд се начислява такса в размер на 86 EUR съгласно процедурата, определена в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

Съгласно Закона за съдебните такси при въззивни производства се начислява същата такса, както при национални производства.

Във Финландия таксата за съдебни производства се начислява след приключване на делото. По правило на съответната страна се изпраща фактура, т.е. формуляр за банков превод за плащане на таксата.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалба срещу решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, може да бъде подадена до апелативния съд на Хелзинки (Helsingin hovioikeus), съгласно предвиденото в глави 25 и 25a от Кодекса за съдопроизводството (жалба до апелативния съд срещу решение постановено от районния съд).

Съгласно член 5 от глава 25 от Кодекса за съдопроизводството, страна, която желае да обжалва решение на районния съд, трябва да заяви намерението си да обжалва, под заплаха да бъде лишена от своето право да бъде изслушана. Декларация за намерението да се обжалва трябва да бъде подадена най-късно на седмия ден след деня, в който решението на районния съд е било постановено или предоставено на страните.

Съгласно член 11 от глава 25 от Кодекса за съдопроизводството, когато декларацията за намерението да се обжалва е била подадена и приета, съответната страна получава указания във връзка с обжалването, които се прилагат към копие на решението на районния съд. Крайният срок за подаване на жалбата е 30 дни, считано от датата, на която решението на районния съд е било постановено или предоставено на страните (член 12 от глава 25 от Кодекса за съдопроизводството). Страната трябва да представи документа за обжалването в секретариата на районния съд най-късно преди края на работното време в последния ден за подаване на жалбата. Жалба, подадена след изтичането на срока, ще бъде обявена за недопустима.

Когато се обжалва решение на районния съд, съгласно глава 25а от Кодекса за съдопроизводството от апелативния съд се изисква разрешение за продължащо разглеждане.

Жалба срещу решение, постановено от апелативния съд, трябва да бъде подадена пред Върховния съд (korkein oikeus) съгласно предвиденото в глава 30 от Кодекса за съдопроизводството. Крайният срок за подаване на искане за разрешение за обжалване и подаване на жалбата е 60 дни, считано от датата, на която на страните е било предоставено решението на апелативния съд. Искането за разрешение за обжалване, отправено до Върховния съд, трябва да бъде подадено в секретариата на апелативния съд, който е постановил решението.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Окончателното решение се преразглежда от съдът, който е издал станалото окончателно решение. Прегледът се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 31, членове 3—5 и 14а от Кодекса на съдебното производство по отношение на извънредните жалби.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Фински, шведски и английски език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Във Финландия компетентният орган за изпълнение на съдебни решения, постановени по процедура за искове с малък материален интерес, е съдебният изпълнител (ulosottomies). Инициирането на изпълнение се урежда от глава 3 от Изпълнителния кодекс 705/2007. Компетентен да действа е съдебният изпълнител по местопребиваване или местоживеене на ответника, или друг местен орган по изпълнението. Съдебният изпълнител е компетентен и за целите на прилагането на член 23. Районният съдебен изпълнител (kihlakunnanvouti) е този, който взема решения относно мерките, посочени в този член.

Последна актуализация: 28/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.