Искове с малък материален интерес

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Исковете съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес се подават или до местните отделения на общите съдилища (chambres de proximité des tribunaux judiciaires), които са компетентни по граждански спорове (член L. 211-4-2 от Кодекса за организацията на съдилищата), или до търговските съдилища (tribunaux de commerce), които са компетентни, ако спорът се отнася до търговци, търговски дружества или финансови дружества (член L. 721-3-1 от Търговския кодекс (Code de commerce).

Когато съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела за компетентни се считат съдилищата на държава членка, без да са дадени допълнителни уточнения, съдът с териториална компетентност е този по местопребиваването на ответника или на някого от ответниците.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Исковата молба може да се подаде до съда по пощата.

Страните по производство, образувано съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, могат да общуват със съда по пощата.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Страните по спора могат да поискат информация за попълването на формулярите, приложени към регламента в съответствие с член 11 от:

  • служителите на деловодството (personnel de greffe) в съдилищата — общите съдилища (tribunaux judiciaires) и търговските съдилища — компетентни да разглеждат искове, предявени съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес; необходимата информация за процедурите обикновено се предоставя от служителите на деловодството, работещи в службата за прием на страни по съдебни спорове (service d'accueil du justiciable — SAUJ);
  • служителите, работещи в правни центрове (maisons de la justice et du droit) на територията на цялата страна;
  • адвокатите, с които страните могат да се консултират в центровете за консултации, организирани безплатно от службите за правни консултации на ниво департамент (centres départementaux d'accès au droit).

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Връчването на въпросните документи чрез електронни средства не е разрешено. Следователно не са налице технически средства.

Комуникацията с френските съдилища, компетентни да разглеждат искове, предявени съгласно регламента относно исковете с малък материален интерес, се осъществява само по пощата.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Няма лица или представители на професии, които са задължени да приемат връчване на документ чрез електронни средства съгласно член 13.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

  • Ако производството е образувано пред общия съд, не се събират съдебни такси. Съдът обаче може да осъди загубилата страна да заплати разходите, включително разноските за изпълнение на решението. Разноските за уведомяване с препоръчано писмо се поемат от съда. Съдът издава изпълнителна заповед за всички разноски за връчване, направени съгласно член 1387 от Гражданския процесуален кодекс, а отговорност за плащането им носи държавната хазна. Общият съд може също така да осъди загубилата страна да плати невъзстановимите разходи, т.е. всички разходи за представителство и помощ, направени от спечелилата страна.
  • Ако производството е образувано пред търговския съд, размерът на съдебните такси зависи от това, дали се провежда съдебно заседание или не. Ако не се провежда съдебно заседание, съдебната такса е около 12 EUR с включен данък (разноските за молба за разпореждане за преустановяване на нарушение, различно от постановяване на временна мярка, без да се включват пощенските разходи и хонорарите на съдебния изпълнител); ако се провежда съдебно заседание, съдебните такси възлизат на около 60 EUR с включен данък (без да се включват пощенските разходи и хонорарите на съдебния изпълнител). Тези суми не включват други евентуални допълнителни разходи, направени поради естеството на производството.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Жалбите, които могат да бъдат подадени съгласно френското законодателство и в съответствие с член 17 от регламента, са следните:

  • жалба (appel), когато решението е постановено на първа инстанция, т.е. когато цената на иска надхвърля 5 000 EUR. Жалбата може да се подаде от всяка от страните в едномесечен срок от деня на уведомяването за съдебното решение (членове 528 и 538 от Гражданския процесуален кодекс);
  • възражение (opposition) може да бъде подадено от ответник, спрямо когото не е било извършено лично връчване в съответствие с член 5, параграф 2 и който не е отговорил, използвайки формуляра, предвиден в член 5, параграф 3 („неприсъствено решение“). Такова възражение се подава в съда, постановил обжалваното решение (членове 571—578 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Ако решението е окончателно, т.е. ако не може или вече не може да се обжалва, страните могат да подадат касационна жалба (pourvoi en cassation) пред Касационния съд (членове 605—618-1 от Гражданския процесуален кодекс).

В случай на умишлено заобикаляне на юрисдикцията (fraude au jugement) страните могат да подадат молба за преразглеждане на решението (recours en révision) пред съда, постановил обжалваното решение (членове 593—603 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Приетите езици съгласно член 21a, параграф 1 са: френски, английски, немски, италиански и испански език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

Органите, компетентни по отношение на изпълнението, са съдебните изпълнители (huissiers de justice), а в случай на налагане на запор върху трудово възнаграждение (saisie des rémunérations), одобрено от съда по изпълнението — главният съдебен секретар (greffier en chef) на общия съд.

За целите на прилагането на член 23,

  • в случай на неприсъствено решение съдът, до когото е подадено възражението, преди да разгледа отново делото по същество, може да оттегли всички издадени от него временни заповеди за изпълнение, което води до спиране на изпълнението (член 514-3 от Гражданския процесуален кодекс);
  • във всички случаи след връчване на известие за запор (commandement) или заповед за запор (acte de saisie) съдията по изпълнението може да отложи изпълнението, като предостави на длъжника гратисен период (член 510 от Гражданския процесуален кодекс).
Последна актуализация: 17/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.